Przejście do sekcji:

Wszystkie aktualności

O G Ł O S Z E N I E o wolnym stanowisku pracy w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza nabór ofert na stanowisko operatora równiarki drogowej.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie co najmniej zawodowe,
 6. posiadanie stosownych uprawnień.

2. Wymagania dodatkowe na stanowisku:

umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, dyskrecja, terminowość, dokładność, rzetelność.


3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) obsługa równiarki,

b) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta i bezpośredniego przełożonego.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca będzie wykonywana w na terenie gminy Zławieś Wielka,
 2. praca w dniach: poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00
 3. wymiar czasu pracy – pełen,

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych we wrześniu 2020 r. wynosił poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie świadectw/dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, potwierdzających wymagane uprawnienia,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego,
 7. oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1260)
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 9. ewentualnie posiadane referencje.

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata powinny być opatrzone jego własnoręcznym podpisem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  (56) 674 13 11.

 7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert  w zaklejonej kopercie z dopiskiem  ,,Dotyczy naboru na stanowisko operatora równiarki”  w sekretariacie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, bądź pocztą (decyduje data wpływu do urzędu gminy) na adres: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka w terminie do 30 października 2020 r.

 Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

* przed zawarciem umowy o pracę pracownik jest zobowiązany do przedłożenia pracodawcy, zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.                                                                                             

Wróć