Przejście do sekcji:

Plan pracy Komisji

PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO I BUDŻETU RADY GMINY  ZŁAWIEŚ WIELKA NA 2016 ROK

I kwartał:

 1. Analiza wykonania budżetu za 2015 rok.
 2. Ocena realizacji zadań z działalności GOPS oraz realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku w porozumieniu z Komisją Zdrowia.
 3. Wsparcie gminnych inwestycji w 2016 roku z pieniędzy pozabudżetowych.
 4. Ściągalność opłaty śmieciowej od mieszkańców, ilość umów w 2015 roku.

II kwartał:

 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
 2. Wydatki finansowe niezbędne na rozbudowę infrastruktury drogowej i wodociągowej w gminie Zławieś Wielka.
 3. Ocena działania Gminnego Zakładu Komunalnego za 2015 rok.
 4. Analizy sprawozdań finansowych Gminnych Ośrodków Kultury i Sportu.
 5. Wydatki finansowe na zimowe utrzymanie dróg.
 6. Współfinansowanie prac modernizacyjnych przy drogach powiatowych w 2016 roku.
 7. Ocena zaangażowania w pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz działalność promocyjna gminy.
 8. Ocena stopnia zaawansowania i realizacji zadań inwestycyjnych w gminie.
 9. Analiza opłat za media w sezonie 2015 – 2016 (szkoły, przedszkole, placówki kulturalne, OSP i inne).
 10. Przebieg prac modernizacyjnych zaplecza sportowego w jednostkach oświatowych.
 11. Postęp prac inwestycyjnych w I półroczu 2016 roku.

III kwartał:

 1. Realizacja uchwały o utrzymaniu czystości w gminie Zławieś Wielka z uwzględnieniem nowych zasad gospodarki odpadami oraz z uwzględnieniem kosztów poniesionych z odbiorem odpadów za I półrocze 2016 roku.
 2. Wydatkowanie pieniędzy z funduszy sołeckich w 2016 roku.
 3. Analiza przetargów na zadania inwestycyjne w 2016 roku.
 4. Przebieg prac inwestycyjnych oraz funkcjonowanie obiektów szkolnych.
 5. Realizacja budżetu za I półrocze 2016 roku.

IV kwartał:

 1. Ocena realizacji interpelacji i wniosków radnych w 2016 roku.
 2. Założenia inwestycyjne i finansowe do budżetu gminy na 2017 rok.
 3. Wykorzystanie funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w 2016 roku, założenia na 2017 rok.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2016 rok.

 

W/w plan będzie systematycznie uzupełniany o tematy wynikające z pracy organów gminy. 

Przewodniczący Komisji

Józef Rassak

 

Wróć