Przejście do sekcji:

Plan pracy Komisji

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA NA 2016 ROK

 

I kwartał:

 1. Analiza budżetu gminy Zławieś Wielka na rok 2016 z naciskiem na oświatę, kulturę i sport.
 2. Spotkanie z Wójtem oraz Skarbnikiem gminy celem omówienia sytuacji finansowej szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkoły muzycznej oraz przedszkola gminnego i sposobu ich finansowania.
 3. Ocena zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Siemoniu.
 4. System stypendialny dla uczniów w Gminie Zławieś Wielka – doprecyzowanie warunków i formy pomocy stypendialnej.
 5. Realizacja postanowień i wniosków zgłoszonych przez komisję oświaty dotyczących funkcjonowania w placówkach szkolnych i przedszkolnych – komisja wyjazdowa.
 6. Ocena aktualnego stanu placów zabaw dla dzieci (remonty, modernizacje, ogrodzenie, obsadzenie zielenią oraz utrzymanie czystości).

 

II kwartał:

 1. Ocena wykorzystania środków za 2015 rok na oświatę, kulturę i sport.
 2. Problematyka funkcjonowania placówek oświatowych polegająca na:

- podniesieniu wyników w nauce dzieci, które uczęszczają do publicznych szkół na terenie gminy Zławieś Wielka (szkoły podstawowe i gimnazja)

- wyrównaniu szans dzieci, które tego wymagają (poszukiwanie funduszy na ten cel)

- spotkania z dyrektorami

 1. Rozpatrzenie informacji związanych z funkcjonowaniem niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego.
 2. Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych z terenu gminy Zławieś Wielka.
 3. Informacja dotycząca organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 – 2016 roku w okresie wakacyjnym zimowym i letnim oraz podczas braku zajęć dydaktycznych.

 

III kwartał:

 1. Wizytacja i przegląd szkół oraz przedszkola gminnego pod względem ich przygotowania do roku szkolnego 2016/2017.
 2. Omówienie i analiza wyników egzaminów zewnętrznych uzyskanych przez uczniów Zespołów Szkół w gminie Zławieś Wielka przez dyrektorów szkół.
 3. Ocena stanu utrzymania i funkcjonowania ścieżek rowerowych oraz możliwości ich rozbudowy – komisja wyjazdowa.

 

IV kwartał:

 1. Propozycje i wnioski do budżetu gminy Zławieś Wielka na rok 2017 związane z zakresem działania Komisji.
 2. Ocena działalności Uczniowskich Klubów Sportowych działających na terenie gminy Zławieś Wielka.
 3. Ocena funkcjonowania wdrożonego systemu stypendialnego dla uczniów w Gminie Zławieś Wielka.
 4. Propozycje i analiza działań związanych z propagowaniem zdrowego trybu życia w porozumieniu z Komisją Zdrowia.
 5. Przygotowanie planu pomocy młodzieży w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy poprzez udział w warsztatach i szkoleniach.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2016 rok.

 

 

Zakres stałych działań Komisji oświaty, kultury i sportu:

 1. Opiniowanie wniosków i projektów uchwał Rady gminy Zławieś Wielka kierowanych pod obrady.
 2. Wykonywanie zadań zleconych przez Radę.
 3. Współpraca z komisjami stałymi Rady.
 4. Współdziałanie z placówkami oświaty, kultury i sportu.
 5. Współpraca z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
 6. Wspieranie inicjatyw oświatowych, kulturalnych i sportowych.

 

W/w plan będzie systematycznie uzupełniany o tematy wynikające z pracy organów gminy.

                                                                                                                            Przewodniczący Komisji

 Artur Winogrodzki

Wróć