Przejście do sekcji:

Plan pracy Komisji

Plan Pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i budżetu Rady Gminy Zławieś Wielka na 2015 rok

 

I kwartał:

 1. Analiza wykonania budżetu za 2014 rok.

 2. Ocena realizacji zadań z działalności GOPS oraz realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku w porozumieniu z Komisją Zdrowia.

 3. Wsparcie gminnych inwestycji w 2015 roku z pieniędzy poza budżetowych.

 4. Koszty finansowe na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP oraz remonty świetlico – remiz strażackich.

 5. Ściągalność opłaty śmieciowej od mieszkańców, ilość umów w 2014 roku.

 

II kwartał:

 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

 2. Wydatki finansowe niezbędne na rozbudowę infrastruktury drogowej i wodociągowej w gminie Zławieś Wielka.

 3. Ocena działania Gminnego Zakładu Komunalnego za 2014 rok.

 4. Analizy sprawozdań finansowych Gminnych Ośrodków Kultury i Sportu.

 5. Wydatki finansowe na zimowe utrzymanie dróg.

 6. Współfinansowanie prac modernizacyjnych przy drogach powiatowych w 2015 roku.

 7. Ocena zaangażowania w pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz działalność promocyjna gminy.

 8. Ocena stopnia zaawansowania i realizacji zadań inwestycyjnych w gminie.

 9. Przewidywane prace remontowe celem polepszenia nawierzchni dróg, chodników szlaków rowerowych.

 10. Analiza opłat za media w sezonie 2014 – 2015 (szkoły, przedszkole, placówki kulturalne, OSP i inne).

 11. Przebieg prac modernizacyjnych zaplecza sportowego w jednostkach oświatowych.

 12. Postęp prac inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku.

 

III kwartał:

 1. Realizacja uchwały o utrzymaniu czystości w gminie Zławieś Wielka z uwzględnieniem nowych zasad gospodarki odpadami oraz z uwzględnieniem kosztów poniesionych z odbiorem odpadów za I półrocze 2015 roku.

 2. Wydatkowanie pieniędzy z funduszy sołeckich w 2015 roku.

 3. Analiza przetargów na zadania inwestycyjne w 2015 roku.

 4. Przebieg prac inwestycyjnych oraz funkcjonowanie obiektów szkolnych.

 5. Realizacja budżetu za I półrocze 2015 roku.

   

IV kwartał:

 1. Ocena realizacji interpelacji i wniosków radnych w 2015 roku.

 2. Założenia inwestycyjne i finansowe do budżetu gminy na 2016 rok.

 3. Wykorzystanie funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w 2015 roku, założenia na 2016 rok.

 4. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2015 rok.

 

W/w plan będzie systematycznie uzupełniany o tematy wynikające z pracy organów gminy.

 

Przewodniczący Komisji

Józef Rassak

Wróć