Przejście do sekcji:

Plan pracy Komisji

Plan Pracy Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Zławieś Wielka na 2015 rok

 

I kwartał

1. Nawiązanie kontaktu ze Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 dr Jana Biziela w sprawie realizacji programu wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

2. Spotkanie z Prezesem Spółki MEDIC w celu przekazania Prezesowi oczekiwań mieszkańców gminy w zakresie funkcjonowania ośrodków zdrowia.

3. Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w celu zapoznania się z zakresem działalności ww. jednostki oraz możliwościami jej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej.

4. Informacja Przewodniczącego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podsumowująca działalność Komisji za 2014 rok wspólne spotkanie z komisją Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa.

5. Spotkanie z pracownikami GOPS. Przedstawienie form wsparcia skierowanych do osób niepełnosprawnych.

7. Sprawy bieżące i zaopiniowanie projektów uchwał z zakresu kompetencji komisji.

 

II kwartał

1. Informacja o działaniach podejmowanych w zakresie zwalczania uzależnień wśród młodzieży wspólne spotkanie z komisją oświaty, kultury i sportu.

2. Problemy społeczne osób w starszym wieku zamieszkujących na terenie gminy Zławieś Wielka.

3. Sprawy bieżące, opiniowanie projektów uchwał w zakresie kompetencji Komisji.

 

III kwartał

1. Informacja nt. możliwości wsparcia udzielanego przez gminę matkom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami nieuleczalnymi.

2. Spotkanie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w celu przedstawienia zagrożeń i profilaktyki związanej z sezonem grypowym.

3. Sprawy bieżące, opiniowanie projektów uchwał w zakresie kompetencji Komisji.

 

IV kwartał

1. Problem bezdomności na terenie gminy Zławieś Wielka. Działania GOPS skierowane do osób potrzebujących wsparcia w okresie zimowym.

2. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

3. Analiza działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  • Omówienie przeciwdziałań alkoholizmowi i innym nałogom.

4. Podsumowanie pracy Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych.

5. Ustalenie Planu pracy Komisji na 2016 rok.

6. Sprawy bieżące, opiniowanie projektów uchwał w zakresie kompetencji Komisji.

 

W/w plan może być rozszerzony o sprawy bieżące wynikające z potrzeb mieszkańców gminy, a nieujęte w tym planie.

 

                                               Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
                                               Janusz Błędowski

 

Wróć