Przejście do sekcji:

Plan pracy Rady

PLAN PRACY RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA NA 2016 ROK

 

I kwartał

 1. Przyjęcie planów pracy na 2016 rok.
 2. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2015 rok.
 3. Sprawozdanie z działalności GOPS oraz realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy w 2015 roku. (Policja i OSP)
 5. Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zławieś Wielka w 2016 roku.

 

 

 

II kwartał

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok.
 2. Uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Zawieś Wielka.
 3. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych za 2015 rok.
 4. Sprawozdanie z działalności instytucji kultury w 2015 roku. (MAJ)

 

 

III kwartał

 1. Informacja z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2016 roku.
 2. Propozycje budżetowe na rok 2017.
 3. Działalność klubów sportowych w 2015 roku.
 4. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 5. Informacja o pozyskiwaniu środków zewnętrznych

 

 

IV kwartał

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez gminę.
 2. Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.
 3. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.
 4. Sesja Świąteczna – spotkanie opłatkowe

 

 

UWAGA

 1. Ww. plan jest otwarty, będzie uzupełniany o tematy wynikające z bieżącej pracy organów gminy.
 2. Zmiany do budżetu gminy dokonywane będą w miarę potrzeb.

 

Wróć