Przejście do sekcji:

Stanowisko ds. Oświaty

Inspektor ds. Oświaty

Alina Khalaf

pokój nr 32

56 674 13 29

Zadania:

 1. Sporządzanie sprawozdań i informacji wymaganych przepisami prawa.
 2. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
 3. Przygotowywanie wniosków o przyznanie odznaczeń dyrektorom szkół i przedszkoli,
 4. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nauczycielom, w tym dyrektorom szkół i przedszkoli nagród Wójta Gminy oraz występowanie z wnioskami do Kuratora Oświaty o przyznanie nauczycielom nagród Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej.
 5. Kontrola realizacji obowiązku nauki osób zamieszkałych w Gminie Zławieś Wielka w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o systemie oświaty.
 6. Prowadzenie spraw związanych z:
 • powoływaniem nauczycieli na stanowiska kierownicze i odwoływaniem z tych stanowisk,
 • dokonywaniem ocen pracy nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach i przedszkoli,
 • zatwierdzaniem organizacji szkół i przedszkoli oraz aneksów do organizacji,
 • zwrotem kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół,
 • występowanie o przyznanie oraz rozliczanie dotacji na realizację zadań oświatowych.