Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

Zajęcie pasa na prowadzenie robót w pasie drogowym

Zajęcie pasa na prowadzenie robót w pasie drogowym

 

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, takie jak:

 • prowadzenie robót na pasie drogowym;
 • umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 • umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 • zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas robót
 • mapa orientacyjna z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją,
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego
 • zatwierdzony, przez właściwy organ zarządzający ruchem projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego lub
 • informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
 • harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót ( ile metrów pasa drogowego jest zajętego danego dnia z rozbiciem na nr ewidencyjne działek jeśli jest ich  więcej niż jedna)
 • upoważnienie / pełnomocnictwo (w przypadku gdy wnioskodawcą nie jest inwestor) wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł

Opłatę skarbową można uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej - Bank Spółdzielczy  nr: 21 9511 0000 2005 0025 0320 0001  za pośrednictwem Banków bądź Poczty

 

Dodatkowe informacje:

Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115). Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządu dróg, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

 

Termin załatwienia sprawy:

W celu zachowania terminów i procedur przewidzianych w KPA wymaga się, aby wnioski na umieszczenie urządzenia (naliczenie opłat rocznych) i na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót zostały złożone w terminie co najmniej jednego miesiąca przed planowanym zajęciem pasa drogowego w siedzibie Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

 

 

Odwołanie:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

Opłaty:

Za prowadzenie robót w pasie drogowym oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg gminnych pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115.) i uchwały nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z 21 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom poz. 2703 z dnia 30 czerwca 2017 r.).

 

Druki do pobrania:

- wniosek o prowadzenie robót w pasie drogowym

- wniosek na umieszczenie urządzenia infrastruktury w pasie drogowym

 

Wstecz

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112
 
Dane do faktury: Gmina Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 246 99 51

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..