Przejście do sekcji:

Urząd Stanu Cywilnego

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiegi w akcie stanu cywilnego

Sprostowania takiego dokonuje decyzją administracyjną kierownik USC w oparciu o art. 28 Prawa o aktach stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu (druk nr 8).

Zasady ogólne:

akt urodzenia dziecka prostuje się na podstawie aktu małżeństwa rodziców lub aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko zostało uznane, także na podstawie aktu urodzenia ojca.
akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia osób zawierających małżeństwo.
akt zgonu prostuje się na podstawie aktu małżeństwa lub aktu urodzenia osoby zmarłej.


Wnioskodawcę obowiązuje złożenie kierownikowi USC aktualnie wydanego odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego stanowiącego podstawę sprostowania.

W szczególnych przypadkach podstawą sprostowania mogą być również inne dokumenty (np. znajdujące się w aktach zbiorowych USC).

Warto pamiętać, że o sprostowaniu aktu stanu cywilnego błędnie lub nieściśle zredagowanego orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na podst. art. 31 Prawa o aktach stanu cywilnego wniosek osoby zainteresowanej i aktualnego zupełnego odpisu aktu, który ma być sprostowany.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego - pok. nr 15.

Opłaty skarbowe

39 zł - za wydanie decyzji o sprostowaniu błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.

Konto Urzędu Gminy Zławieś:
21 9511 0000 2005 0025 0320 0001
BS Toruń O/Zławieś Wielka

Termin załatwienia sprawy

Od 1 do 30 dni.

Podstawa prawna
 

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.),
Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Wróć