Przejście do sekcji:

Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Program "Rodzina 500 plus" INFORMATOR

Komu przysługuje świadczenie?

 • Program "Rodzina 500 plus" skierowany jest do rodziców i opiekunów dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia
 • Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł na jedno dziecko. 500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.
 • Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł netto, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, kryterium to wynosi 1 200 zł netto.

Osoby, które nie będą wnioskować o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko nie będą musiały przedkładać dokumentów dotyczących sytuacji dochodowej.

 • Świadczenie na drugie i kolejne dziecko jest wypłacane bez względu na wysokość dochodu rodziny.
 • Pojęcie "pierwsze dziecko" oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia. W przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się o przyznanie świadczenia wychowawczego.
 • Świadczenie wychowawcze można otrzymywać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

We wszystkich województwach uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500 plus”. Infolinie - w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w urzędach wojewódzkich czynne są w godzinach pracy urzędów. Mogą z nich skorzystać rodzice i opiekunowie zainteresowani świadczeniem. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora. Dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego jest to nr 800 500 112.

 

500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Dzieci w pieczy zastępczej również otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.  

 

Jakie dokumenty?

Na pierwsze dziecko:

Do wniosku należy załączyć oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku 2014 innych niż podlegające opodatkowaniu.
 

Jeśli nastąpiła zmiana zatrudnienia od 01.01.2014 r. do chwili złożenia wniosku:

- dokument określający datę utraty dochodu oraz jego wysokość (PIT-11, świadectwo pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło);

- dokument określający datę uzyskania dochodu oraz jego wysokość za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód ten został osiągnięty (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu);

- dokumenty określające wysokość dochodu osiągniętego w roku 2014 oraz oświadczenie o liczbie miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany.

- inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia np. wyrok zasądzający alimenty.

 

Na drugie i kolejne dziecko:

Do wniosku nie są wymagane żadne dokumenty

 

Gdzie pobrać wniosek i jak go uzupełnić?

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można pobrać oraz składać od 01 kwietnia 2016 r.  w Urzędzie Gminy w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjego, parter pok. Nr 7. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 – 15:15, wtorek 8:00 – 16:15, piątek 7:00 – 14:00.
 • Druk wniosku będzie również dostępny na stronie internetowej www.zlawies.pl w zakładce Druki do pobrania od dnia 17 marca 2016 r.
 • Wzór uzupełnionego wniosku znajduje się poniżej.

 

Terminy składania wniosków, wydawania decyzji i wypłacania świadczeń.

 • W początkowym etapie realizacji programu "Rodzina 500 plus" wnioski można składać w okresie od 01 kwietnia 2016 r. do 01 lipca 2016 r. włącznie. Prawo do tego świadczenia zostanie ustalone na okres od 01 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.
 • Złożenia wniosku po dniu 01 lipca 2016 r. spowoduje wypłatę świadczenia jedynie od miesiąca złożenia wniosku.

Uwaga: Niezależnie od tego, czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju czy czerwcu 2016 r. Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego ( w razie spełnienia warunków ustawowych) wyda decyzję o przyznaniu świadczenia wychowawczego począwszy od 01 kwietnia 2016 r. i wypłaci wyrównanie  od 01 kwietnia 2016 r.

 • Ustalanie prawa przez Organ prowadzący postępowanie wraz  z wypłatą nastąpi w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 • Wypłata świadczeń następuje w formie przelewu bankowego lub osobistego odbioru w kasie Banku Spółdzielczego w Złejwsi Wielkiej przy ul. Słonecznej 8.

 

Kiedy nie przysługuje świadczenie?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim lub zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Jeżeli świadczenie na pierwsze dziecko zostanie przyznane...

osoba pobierająca jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania organu wypłacającego świadczenie o każdej zmianie mogącej mieć wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w szczególności o uzyskaniu dochodu spowodowanego:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego;
 • uzyskaniem prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych;
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub socjalnej;
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz wznowieniem jej wykoywania po okresie zawieszenia spowodowanego sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem;
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego;
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubzpieczeniu społecznym rolników;
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego okreslonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego o  zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, a w konsekwencji – koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Program "Rodzina 500 plus" INFORMATOR

Komu przysługuje świadczenie?

 • Program "Rodzina 500 plus" skierowany jest do rodziców i opiekunów dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia
 • Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł na jedno dziecko. 500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.
 • Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł netto, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, kryterium to wynosi 1 200 zł netto.

Osoby, które nie będą wnioskować o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko nie będą musiały przedkładać dokumentów dotyczących sytuacji dochodowej.

 • Świadczenie na drugie i kolejne dziecko jest wypłacane bez względu na wysokość dochodu rodziny.
 • Pojęcie "pierwsze dziecko" oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia. W przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się o przyznanie świadczenia wychowawczego.
 • Świadczenie wychowawcze można otrzymywać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

We wszystkich województwach uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500 plus”. Infolinie - w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w urzędach wojewódzkich czynne są w godzinach pracy urzędów. Mogą z nich skorzystać rodzice i opiekunowie zainteresowani świadczeniem. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora. Dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego jest to nr 800 500 112.

 

500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

 

Dzieci w pieczy zastępczej również otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.  

 

Jakie dokumenty?

Na pierwsze dziecko:

Do wniosku należy załączyć oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku 2014 innych niż podlegające opodatkowaniu.
 

Jeśli nastąpiła zmiana zatrudnienia od 01.01.2014 r. do chwili złożenia wniosku:

- dokument określający datę utraty dochodu oraz jego wysokość (PIT-11, świadectwo pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło);

- dokument określający datę uzyskania dochodu oraz jego wysokość za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód ten został osiągnięty (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu);

- dokumenty określające wysokość dochodu osiągniętego w roku 2014 oraz oświadczenie o liczbie miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany.

- inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia np. wyrok zasądzający alimenty.

 

Na drugie i kolejne dziecko:

Do wniosku nie są wymagane żadne dokumenty

 

Gdzie pobrać wniosek i jak go uzupełnić?

 

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można pobrać oraz składać od 01 kwietnia 2016 r.  w Urzędzie Gminy w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjego, parter pok. Nr 7. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 – 15:15, wtorek 8:00 – 16:15, piątek 7:00 – 14:00.
 • Druk wniosku będzie również dostępny na stronie internetowej www.zlawies.pl w zakładce Druki do pobrania od dnia 01 kwietnia 2016 r.
 • Wzór uzupełnionego wniosku znajduje się poniżej.

 

Terminy składania wniosków, wydawania decyzji i wypłacania świadczeń.

 • W początkowym etapie realizacji programu "Rodzina 500 plus" wnioski można składać w okresie od 01 kwietnia 2016 r. do 01 lipca 2016 r. włącznie. Prawo do tego świadczenia zostanie ustalone na okres od 01 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.
 • Złożenia wniosku po dniu 01 lipca 2016 r. spowoduje wypłatę świadczenia jedynie od miesiąca złożenia wniosku.

Uwaga: Niezależnie od tego, czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju czy czerwcu 2016 r. Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego ( w razie spełnienia warunków ustawowych) wyda decyzję o przyznaniu świadczenia wychowawczego począwszy od 01 kwietnia 2016 r. i wypłaci wyrównanie  od 01 kwietnia 2016 r.

 • Ustalanie prawa przez Organ prowadzący postępowanie wraz  z wypłatą nastąpi w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 • Wypłata świadczeń następuje w formie przelewu bankowego lub osobistego odbioru w kasie Banku Spółdzielczego w Złejwsi Wielkiej przy ul. Słonecznej 8.

 

Kiedy nie przysługuje świadczenie?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim lub zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Jeżeli świadczenie na pierwsze dziecko zostanie przyznane...

osoba pobierająca jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania organu wypłacającego świadczenie o każdej zmianie mogącej mieć wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w szczególności o uzyskaniu dochodu spowodowanego:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego;
 • uzyskaniem prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych;
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub socjalnej;
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz wznowieniem jej wykoywania po okresie zawieszenia spowodowanego sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem;
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego;
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubzpieczeniu społecznym rolników;
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego okreslonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego o  zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, a w konsekwencji – koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Wróć