Przejście do sekcji:

Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium to wynosi 764 zł.

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się począwszy od miesiąca w którym złożono wniosek do końca okresu zasiłkowego, który trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek w okresie od 1 października do 30 listopada ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad następuje do dnia 31 grudnia


Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

1.18 roku życia,

2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo

3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Wysokości zasiłków:

1.89 zł- na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

2.118 zł- na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

3.129 zł- na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia.

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki uzależnione od sytuacji rodziny:

1. Urodzenia dziecka - 1000 zł jednorazowo,

2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie,

3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 185 zł miesięcznie,

4. Wychowywania w rodzinie wielodzietnej - 90 zł miesięcznie

5. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 80 zł miesięcznie (do 5-tego roku życia dziecka), 100 zł miesięcznie (powyżej 5-tego roku życia),

6. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego - 100 zł jednorazowo,

7. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 105 zł miesięcznie na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, 63 zł miesięcznie na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, Dodatek ten przysługuje w czasie trwania roku szkolnego

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

1. kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;,

2. kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub zupełnego aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

3. kopię orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

4. zaświadczenie szkoły lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;

5. w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, zaświadczenie lub oświadczenie że uczy się w szkole wyższej;

6. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, każdego członka rodziny. W tym:

 • 1. zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
 • 2.oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • 3. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu,
 • 4. zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • 5.zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • 6.umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • 7. umowa o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
 • 8. umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 • 9. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • 10.  kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 • 11.  zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - należy dołączyć dowód opłaty
 • 12.  dokument określający datę utraty dochodu oraz średnią miesięczną wysokość netto utraconego dochodu,
 • 13.  dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny,

7. informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;

8. kopię aktów zgonu rodziców lub kopie odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się;

9. kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy;

10.  kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

11.  odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców;

12.  orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.


Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

Zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną o pozostawaniu pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

1. kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub kopię odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany;

2. odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.


 

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dziecka

 

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

1. zaświadczenie lub oświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony;

2. zaświadczenie lub oświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

3. zaświadczenie lub oświadczenie, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych - należy dołączyć kopię imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającej odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne.

4. zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu.

 

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

1. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny;

2. zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły poza miejscem zamieszkania;

3. oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie


 

Wróć