Przejście do sekcji:

Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1. uwierzytelnioną kopię dokumentów stwierdzających tożsamość rodziców dziecka, którego dotyczy wniosek;

2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;

3. zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną o pozostawaniu pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży;

4. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, każdego członka rodziny (jak do wniosku o zasiłek rodzinny).


 

Wróć