Przejście do sekcji:

Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujących na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje tylko na podstawie jednego z w/w tytułów.
 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w/w osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego ne przekracza 160% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 110% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków do sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej.


Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

35 m - dla jednej osoby,

40 m - dla dwóch osób,

45 m - dla trzech osób,

55 m - dla czterech osób,

65 m - dla pięciu osób,

70 m - dla sześciu osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnych większej liczby osób dla każdej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m.


Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego:

 • czynsz,
 • opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego,
 • opłaty eksploatacyjne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki płacone przez właścicieli lokali mieszkalnych na koszty związane z nieruchomością wspólną,
 • świadczenia związane z eksploatacją domu jednorodzinnego,
 • inne wydatki wynikające z odrębnych przepisów.


Do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający prawo do lokalu, charakter własności,
 • dochód z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, wszystkich członków gospodarstwa domowego. 

Wróć