Przejście do sekcji:

Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży  energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania  energii elektrycznej, oraz która ma ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego.

 

Zgodnie z obwieszczeniem ministra gospodarki zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi:

  • dla gospodarstwa jednoosobowego – 11,09 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstwa składającego się z 2-4 osób – 15,40 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,48 zł miesięcznie.

 

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową
  • sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy 
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wróć