Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E o naborze w ramach umowy na zastępstwo w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej

SW.2110.2.2019

O G Ł O S Z E N I E

o naborze w ramach umowy na zastępstwo

w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej

 

            Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza nabór ofert w ramach umowy na zastępstwo na stanowisko ds. płac.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie ekonomiczne i posiadanie co najmniej rocznej praktyki w obszarze płac.

2. Wymagania dodatkowe na stanowisku:

 1. znajomość następujących przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej oraz pracowników samorządowych: Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 2. biegła znajomość obsługi aplikacji komputerowych takich jak: pakiet biurowy Office, program płacowy, program Płatnik, program sprawozdawczy GUS,
 3. samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku a także w zespole, wysoka kultura osobista,
 4. umiejętność sprawnej organizacji pracy i szybkiego przyswajania wiedzy  .

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)  sporządzanie list płac pracowników urzędu i jednostek oświatowych gminy, wraz z rozliczaniem należności z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz innych potrąceń

b) prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,

c) prowadzenie dokumentacji ZUS, Urzędu Skarbowego, zgodnie zobowiązującymi przepisami,

d) załatwianie spraw związanych ze zgłaszaniem pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz wyrejestrowaniem tych osób,

e) przygotowanie zaświadczeń o wynagrodzeniach,

f) przygotowywanie sprawozdań dotyczących spraw budżetowych.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca będzie wykonywana w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej przy ul. Handlowej 7,
 2. praca o charakterze biurowym,
 3. praca przy monitorze ekranowym, wymagająca wymuszonej pozycji ciała,
 4. praca samodzielna wymagająca obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
 5. praca w dniach: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 700-1515, wtorek 800-1615, piątek 700-1400,
 6. wymiar czasu pracy – pełen,
 7. budynek urzędu posiada podjazd dla niepełnosprawnych, nie jest wyposażony w windę.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w październiku 2019 r. wynosił poniżej 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie świadectw/dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego (w załączeniu),
 7. oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1282)
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 9. ewentualnie posiadane referencje.
 10. klauzula informacyjna (w załączeniu).

 

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata powinny być opatrzone jego własnoręcznym podpisem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  (56) 674 13 11.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert  w zaklejonej kopercie z dopiskiem  ,,Dotyczy naboru na stanowisko ds. płac – praca w ramach umowy na zastępstwo”  w sekretariacie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, bądź pocztą (decyduje data wpływu do urzędu gminy) na adres: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka w terminie do 15 listopada 2019 r.

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

* przed zawarciem umowy o pracę pracownik jest zobowiązany do przedłożenia pracodawcy, zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.                                                                                           

Wstecz

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112
 
Dane do faktury: Gmina Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 246 99 51

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..