Przejście do sekcji:

Aktualności

SYSTEM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE ZŁAWIEŚ WIELKA

Od 1 lipca 2013 roku Gmina Zławieś Wielka przejęła obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Przejęcie obowiązków nastąpiło na  podstawie znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach.

Główną zasadą nowego systemu jest odbiór odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy według zasady „produkujący śmieci płaci” i kontrola w zakresie prawidłowego postepowania według określonych wymagań. Celem prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „u źródła” jest spełnienie  wymagań  dotyczących  osiągania  poziomów  odzysku,  recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów selektywnie zebranych oraz ograniczenie składowania odpadów komunalnych.

Rada Gminy Zławieś Wielka w drodze uchwał, określiła zasady funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami oraz wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

  • prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,  w  tym  powstających w  gospodarstwach  domowych  przeterminowanych leków  i   chemikaliów,  zużytych   baterii  i  akumulatorów,  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego,  mebli,  innych   odpadów    wielkogabarytowych,  odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,
  • rodzaju i minimalnej pojemności pojemników i worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości  oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

- średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w  innych źródłach,

- liczby osób korzystających  z tych pojemników,

  • sposób pozbywania  się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych  do użytku publicznego,
  • wysokość opłat dla nieruchomości zamieszkałych-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty miesięcznej, w zależności od sposobu gromadzenia odpadów komunalnych,
  • wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zasady jej składania.

Wszelkie informacje dotyczące zasad gospodarki odpadami pod nr. tel. 56 674-13-13 oraz w pok. 42

                            

 

Wróć