Przejście do sekcji:

Aktualności

Gospodarka odpadami - zmiany po 1 stycznia 2014 r.

Informujemy, że uchwałą Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty wprowadzona została nowa kategoria gospodarstw domowych – jednoosobowe. Od 1 stycznia 2014 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tej grupy gospodarstw domowych wynosić będzie:

- 15 zł w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny;

- 30 zł w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych  w sposób nieselektywny.

            Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na właściciela nieruchomości nałożony został obowiązek złożenia nowej deklaracji, w przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wszystkim właścicielom nieruchomości przypominamy, że wszelkie zmiany związane z: liczbą osób będącą podstawą do zmiany stawki opłaty, zmianą właściciela nieruchomości oraz zmianą danych adresowych nieruchomości, właściciel nieruchomości, użytkownik lub zarządca na obowiązek w ciągu 14 dni zgłosić do Urzędu Gminy Zławieś Wielka i złożyć nową deklarację lub jej korektę. Właściciele budynków nowo powstałych zobowiązani są złożyć deklarację do Wójta Gminy Zławieś Wielka o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 

             Ponadto od 1 stycznia 2014 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można uiszczać również w Zakładzie Usług Komunalnych Zławieś Wielka z siedzibą w Rzęczkowie, który na podstawie uchwały Nr XXXI/217/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2013 r. został wyznaczony inkasentem tej opłaty. Mamy nadzieję, że będzie to dla mieszkańców ułatwieniem w dokonywaniu opłat.

            W związku z pytaniami o umorzenie lub zwolnienie z opłaty z powodu braku wywozu lub pojemnika, wyjaśniamy, iż nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie daje właścicielowi nieruchomości możliwości żądania obniżenia lub umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami z tytułu niewłaściwego wykonania obowiązków (np. nieterminowego wykonania wywozu odpadów) przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu. Obowiązek wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje co najmniej jeden mieszkaniec, niezależnie od tego czy mieszkańcem jest właściciel, czy jakakolwiek  inna osoba. Zamieszkanie, nawet jeden dzień w miesiącu, jest już podstawą do wymierzenia jej właścicielowi opłaty za gospodarowanie odpadami. Nie ma zatem możliwości proporcjonalnego obniżenia opłaty w zależności od liczby faktycznego zamieszkiwania na nieruchomości. Opłata za gospodarowanie odpadami nie jest rodzajem świadczenia wzajemnego, jaką właściciel nieruchomości wnosi w zamian za wykonywaną przez gminę usługę odbioru i zagospodarowania odpadów, lecz publicznoprawnym , przymusowym i bezzwrotnym świadczeniem na rzecz gminy, na której ciąży ustawowy obowiązek wykonania zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

             W przypadku braku odbioru odpadów lub też nie dostarczenia  worków  do selektywnej zbiórki odpadów prosimy o zgłaszanie zaistniałej sytuacji w przeciągu 3 dni od daty wyznaczonej w harmonogramie.

            W związku z dużą ilością nowych posesji, z których są odbierane odpady komunalne oraz objęciem nowym systemem wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, do których firma wywozowa miała problem dojechać, z powodu niewłaściwego lub braku oznaczenia numeru posesji, wszystkim właścicielom nieruchomości przypominamy, że są zobowiązani do umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym i nazwą ulicy na budynku lub ogrodzeniu w widocznym miejscu. W przypadku, gdy budynek znajduje się w głębi posesji, tabliczka powinna być umieszczona i na budynku, i na ogrodzeniu. Tablice z numerami porządkowymi powinny być utrzymane w należytym stanie.