Przejście do sekcji:

Opłaty

Stawki opłaty za odpady komunalne na rok 2022

W dniu 08 grudnia 2021 roku Rada Gminy podjęła uchwałę, w której określiła stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Zławieś Wielka na rok 2022.

Od 1 stycznia 2022 r. metoda opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkałych nieruchomość oraz stawki tej opłaty tj.:

Stawki opłaty, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny:

1) 28,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej, w  przypadku gdy na nieruchomości zamieszkuje od 1 do 5 osób;

2)  26,00 zł od osoby zamieszkałej, w przypadku gdy na nieruchomości zamieszkuje powyżej 5 osób.

Stawki podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych*:

1) 84,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej, w przypadku gdy na  nieruchomości zamieszkuje od 1 do 5 osób;

2) 78,00 zł od osoby zamieszkałej, w przypadku gdy na nieruchomości zamieszkuje powyżej 5 osób.

* W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Ulga zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł w stosunku do stawki ustalonej.