Przejście do sekcji:

Opłaty

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2020 roku.

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010) - w związku z uchwaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami na  mocy  uchwały  Nr XVI/125/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami   komunalnymi  oraz  ustalenia  wysokości  stawki tej  opłaty  (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z  2020 r., poz. 1022)  oraz w związku z uchwaleniem nowego wzoru  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na mocy uchwały XVI/126/2020  Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 lutego 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020 r. poz. 1014, informujemy, że:

Od 1 kwietnia 2020 r. nowa metoda opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkałych nieruchomość oraz stawki tej opłaty tj.:

Stawki opłaty, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny:

1) 21,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej, w  przypadku gdy na nieruchomości zamieszkuje od 1 do 5 osób;

2) 19,00 zł od osoby zamieszkałej, w przypadku gdy na nieruchomości zamieszkuje powyżej 5 osób.

Stawki podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych*:

1) 63,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej, w przypadku gdy na  nieruchomości zamieszkuje od 1 do 5 osób;

2) 57,00 zł od osoby zamieszkałej, w przypadku gdy na nieruchomości zamieszkuje powyżej 5 osób.

* W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Zwolnienie z bio czyli ustawowe zwolnienie z części opłaty za odpady komunalne dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy  kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym to kwota 0,50 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Zwolnienie to obowiązywać będzie  od  1 lipca 2020 r.

Zmiana stawki opłaty oraz zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wiążę się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej, określającej ilość osób zamieszkałych oraz nową kwotę opłaty, w terminie do 31 marca 2020 r. do tut. Urzędu Gminy. Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane za pośrednictwem poczty lub doręczone przez pracowników Urzędu Gminy zawiadomienia, informujące o nowych stawkach opłaty oraz nowe druki deklaracji.

Właściciel  uiszcza opłatę  za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  w nowo  określonej wysokości od 1 kwietnia 2020 r. w terminach do 20 dnia każdego miesiąca oraz na indywidualne rachunki bankowe do wnoszenia opłat.

  

 

Wróć