Przejście do sekcji:

Opłaty

Stawki opłaty za odpady komunalne na rok 2022

W dniu 08 grudnia 2021 roku Rada Gminy podjęła uchwałę, w której określiła stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Zławieś Wielka na rok 2022.

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 marca 2021 roku.

W związku z uchwaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami na mocy uchwały Nr XXVII/203/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 04 lutego 2021 r. informujemy, że od 1 marca 2021 r. obowiązują nowe stawki opłaty za odpady komunalne.

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2020 roku.

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010) - w związku z uchwaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami na mocy uchwały Nr XVI/125/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2020 r., poz. 1022) oraz w związku z uchwaleniem nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na mocy uchwały XVI/126/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 lutego 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020 r. poz. 1014, informujemy, że:

Stawki opłaty za odpady komunalne 2019

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2019 roku obowiązują następujące stawki opłat za odpady komunalne: