Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Treść strony

Ogłoszenie o IX sesji

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 14 maja 2015 r. o godz. 14ºº w Świetlicy Integracyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28 odbędzie się IX sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

Ogłoszenie o VIII sesji

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 19 marca 2015 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się VIII sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

Wójt i Rada Gminy kadencji 2014-2018

8 listopada 2014r. odbyła się I sesja Rady Gminy kadencji 2014-2018. Sesję tą otworzył i prowadził do chwili wyboru przewodniczącego, Radny Senior pan Bogdan Pawłowski. Przewodniczącym Rady Gminy jednogłośnie wybrany został pan Piotr Pawlikowski, a na zastępców pani Małgorzata Wiśniewska oraz pan Janusz Fifielski.

Ogłoszenie o III sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 18 grudnia 2014 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się III sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

Ogłoszenie o II sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Postanowienie nr 90/4 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 3 grudnia 2014r w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Zławieś Wielka w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Zławieś Wielka.

Ogłoszenie o I sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Postanowienie nr 67/14 Komisarz Wyborczego w Toruniu z dnia 25 listopada 2014r w sprawie zwołania sesji nowo wybranej Rady Gminy Zławieś Wielka

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 listopada 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy będzie pełnił dyżur w godz. od 8.00 do 10.00.

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 24 kwietnia 2014 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:    

                   

1.  Sprawy organizacyjne:

1)      Otwarcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy.

2)       Stwierdzenie prawomocności obrad.

3)       Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

4)       Przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI sesji Rady Gminy.

2.   Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Chełmży za 2013 r.

3.   Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o za 2013 r.

4.   Informacja o pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz działalność promocyjna gminy w 2013 roku i zamierzenia na przyszłość.

5.   Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Zławieś Wielka.

6.   Podjęcie uchwał:

1)       zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Zławieś Wielka na 2014 r.,

2)       w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

3)       w sprawie dopłat dla odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o w Rzęczkowie, na terenie Gminy Zławieś Wielka,

4)       w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków określonych przez Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o. o z siedzibą w Rzęczkowie 48A,

5)       w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

6)       w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zławieś Wielka na lata 2014 – 2018,

7)       w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony,

8)       w sprawie utworzenia oddziału sportowego w Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej.

7. Informacja o pracach wójta między sesjami.

8.  Wolne wnioski i zapytania.

9.  Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                       (-) Piotr Pawlikowski

_________________________________________________________________________________

Ogłoszenie

 

Rada Gminy Zławieś Wielka

ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

tel./fax /56/ 678 09 13; 678 09 82, 674 13 17

 


OGŁOSZENIE

 

 

 

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 7 kwietnia 2014 r. o godz. 10ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Sprawy organizacyjne:

    1. Otwarcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy.

    2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

    3. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie uczestnictwa Gminy Zławieś Wielka w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych w ramach Związku ZIT wojewódzkiego.

  3. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


(-) Piotr Pawlikowski

 

 

 

Ogloszenie o XXXV sesji Rady Gminy

        Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 13 marca 2014 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:         

                                                                              

1.  Sprawy organizacyjne:

1)      Otwarcie obrad XXXV sesji Rady Gminy.

2)       Stwierdzenie prawomocności obrad.

3)       Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

4)       Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV sesji Rady Gminy.

2.   Sprawozdanie z działalności GOPS oraz realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 rok.

3.   Sprawozdanie z działalności instytucji kultury za 2013 rok.

4.  Podjęcie uchwał:

1)       zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Zławieś Wielka na 2014 r. (projekt nr 2),

2)       w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015 (projekt nr 3),

3)       zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Zławieś Wielka (projekt nr 4),

4)       w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (projekt nr 5),

5)       w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na rok 2014 (projekt nr 6),

6)       w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w zachodniej i centralnej części miejscowości Gutowo, gmina Zławieś Wielka (projekt nr 7),

7)       w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Rozgarty (projekt nr 8),

8)       w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Rozgarty – gmina Zławieś Wielka (projekt nr 9),

9)        w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Zławieś Wielka w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020” (projekt nr 10),

10)     w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową w formie posiłku oraz produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (projekt nr 11),

5. Informacja o pracach wójta między sesjami.

6.  Wolne wnioski i zapytania.

7.  Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

 

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                         (-) Piotr Pawlikowski

Ogłoszenie

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 10 lutego 2014 r. o godz. 11.00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

OGŁOSZENIE

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 29 stycznia 2014 r. o godz. 14:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

Ogłoszenie

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 30 grudnia 2013 r. o godz. 10ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:
OGŁOSZENIE
                                                                                 
 
            Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 28 listopada 2013 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:    
                                                                                 
                                                                                             
1. Sprawy organizacyjne:
1)     Otwarcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.
2)      Stwierdzenie prawomocności obrad.
3)      Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4)      Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
2.Podjęcie uchwał:
1)   zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2013 r.,
2)   w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,
3)   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku,
4)   w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie,
5)   w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego,
6)   w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
7)   w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
8)   w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
9)   w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek położonych w centralnej części miejscowości Stary Toruń oraz dla części działki położonej w zachodniej części miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka,
10)   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek położonych w centralnej części miejscowości Stary Toruń oraz dla części działki położonej w zachodniej części miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka,
11)   w spawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w: północnej i południowej części miejscowości Czarne Błoto, centralnej części miejscowości Górsk, północno-wschodniej części miejscowości Rozgarty, południowo-zachodniej i centralnej części miejscowości Rzęczkowo, centralnej części miejscowości Siemoń, południowo-zachodniej części miejscowości Skłudzewo, zachodniej części miejscowości Stary Toruń, centralnej części miejscowości Zarośle Cienkie, północno-zachodniej części miejscowości Zławieś Mała, centralnej części miejscowości Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka,
12)   w spawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w: południowo-wschodniej części miejscowości Czarne Błoto, centralnej części miejscowości Górsk, centralnej części miejscowości Gutowo, wschodniej części miejscowości Rozgarty, południowo-zachodniej części miejscowości Rzęczkowo, centralnej i zachodniej części miejscowości Stary Toruń, południowej części miejscowości Zarośle Cienkie, północno-zachodniej części miejscowości Zławieś Mała, centralnej i zachodniej części miejscowości Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka,
13)   w sprawie zmiany uchwały Nr XV/105/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w centralnej części miejscowości Siemoń oraz dla działek położonych w północno-zachodniej części miejscowości Stary Toruń oraz dla działek położonych w centralnej i wschodniej części miejscowości Zławieś Mała oraz dla działek położonych we wschodniej części miejscowości Gutowo – gmina Zławieś Wielka,
14)   w spawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Rozgarty – gmina Zławieś Wielka,
15)   w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej i północno-wschodniej części miejscowości Rozgarty, gmina Zławieś Wielka,
16)   w spawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północno-wschodniej części miejscowości Rozgarty – gmina Zławieś Wielka,
17)   w spawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północno-wschodniej części miejscowości Rozgarty – gmina Zławieś Wielka,
18)   w spawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w południowo-wschodniej części miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka,
19)   w sprawie odmowy zmiany uchwały nr XXI/137/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
20)   w sprawie zmiany składu komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
3.        Informacja o pracach wójta między sesjami.
4.        Wolne wnioski i zapytania.
5.        Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.
                                                                              
 
                                                      Przewodniczący Rady Gminy
                                                               (-) Piotr Pawlikowski
 
 
 
 
 
 
Uprzejmie informujemy, że z powodu nieobecności Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 5 listopada br. dyżur będzie pełnił radny Henryk Lizak. Godziny pełnienia dyżuru pozostają bez zmian.
 
 
 

OGŁOSZENIE o terminie i porządku obrad XXX sesji Rady Gminy

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 24 października 2013 r. o godz. 14.00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XXX sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 października 2013 r. Przewodniczący Rady Gminy będzie pełnił dyżur w godz. od 12.00 do 14.00

Ogłoszenie o XXIX sesji Rady Gminy w dniu 26 września 2013 r.

   Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 26 września 2013 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:        

  

1.  Sprawy organizacyjne:

1)      Otwarcie obrad XXIX sesji Rady Gminy.

2)       Stwierdzenie prawomocności obrad.

3)       Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

4)       Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.

2.   Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 r. oraz analiza zaawansowania zadań inwestycyjnych na 2013 r.

3.   Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia na terenie Gminy Zławieś Wielka
i perspektywach świadczenia usług medycznych na najbliższe lata.

4.  Podjęcie uchwał:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2013 r.,

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

3)    w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gutowo.

5.  Informacja o pracach wójta między sesjami.

6.  Wolne wnioski i zapytania.

7.  Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

 

                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                 (-) Małgorzata Kutnik 
 

Ogłoszenie o XXVIII sesji Rady Gminy

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 29 sierpnia 2013 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:               
  
1. Sprawy organizacyjne:
1)      Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.
2)       Stwierdzenie prawomocności obrad.
3)       Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4)       Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.
2.  Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2013/2014.
3.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Złejwsi Wielkiej za okres I półrocza – likwidacja Gminnego Zakładu Komunalnego w celu przekształcenia w spółkę.
4.  Działalność klubów sportowych w 2012 r.
5.  Podjęcie uchwał:
1)    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2013 r.,
2)    w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,
3)    w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Złejwsi Małej i utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Górsku,
4)    w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w gminie Zławieś Wielka i nadania statutu,
5)    zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego z siedzibą w Szkole Podstawowej w Siemoniu,
6)    w sprawie odmowy zmiany uchwały nr XXVII/188/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Czarne Błoto (dz. 16/1)
7)    w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gutowo i Zławieś Mała.
6.Informacja o pracach wójta między sesjami.
7.Wolne wnioski i zapytania.
8.Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.
                                                                                                           
                                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                           (-) Małgorzata Kutnik
   
 
 
 
 

Uprzejmie informujemy, że p. Małgorzata Kutnik - przewodnicząca Rady Gminy Zławieś Wielka w okresie od 30 lipca do 13 sierpnia 2013 r. będzie przebywała na urlopie.

Zasepstwo będą pełnić:

- w dniach 30 lipca i 13 sierpnia 2013 r. - p. Robert Borzęcki - wiceprzewodniczący Rady Gminy

- w dniu 6 sierpnia 2013 r. - wyznaczony radny Rady Gminy Zławieś Wielka

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 lipca 2013 r. Przewodnicząca Rady Gminy będzie pełniła dyżur w godz. od 13.00 do 15.00

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 czerwca 2013 r. Przewodnicząca Rady Gminy będzie pełniła dyżur w godz. od 7:30 do godz. 9:30.

 

 

Ogłoszenie o XXVII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 26 czerwca 2013 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:            

                                                                                                                            

1.     Sprawy organizacyjne:

1)       Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Gminy.

2)       Stwierdzenie prawomocności obrad.

3)       Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

4)       Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy.

2.        Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych w 2012 r.

3.        Przedstawienie sprawozdania z działalności Policji za 2012 r.

4.        Informacja dotycząca przekształcenia Gminnego Zakładu Komunalnego w spółkę z o.o.

5.        Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. oraz zapoznanie z treścią opinii RIO
w sprawie wykonania budżetu.

6.        Wystąpienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z wnioskiem o udzielnie absolutorium oraz zapoznanie z opinią RIO w sprawie wniosku.

1)       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.;

2)       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 r. poprzedzone dyskusją.

7.        Podjęcie uchwał:

1)       zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Zławieś Wielka na 2013 r.;

2)       zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011 -2020;

3)       w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej części miejscowości Rozgarty – gmina Zławieś Wielka;         

4)       w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Cegielnik;

5)       w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Czarne Błoto (dz.16/1);

6)       w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarne Błoto i Zarośle Cienkie; 

7)       w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gminie Zławieś Wielka.

8.        Informacja o pracy wójta między sesjami.

9.        Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

 

                                                            Przewodnicząca Rady Gminy

                                                       (-) Małgorzata Kutnik

 

Ogłoszenie

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 23 maja 2013 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że z powodu nieobecności Przewodniczącej Rady Gminy dnia 23 kwietnia br. (wtorek) dyżur został odwołany.

Ogłoszenie

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 18 kwietnia 2013 r. o godz. 14:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XXV sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

OGŁOSZENIE

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 8 kwietnia 2013 r. o godz. 16:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 2 kwietnia 2013 r. przewodnicząca Rady Gminy urzęduje od godz. 13:30 do 15:30.

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 marca br. (wtorek) Przewodnicząca Rady Gminy będzie pełnić dyżur w godzinach od 8:00 do 10:00.

OGŁOSZENIE

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 14 marca 2013 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

OGŁOSZENIE

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 8 lutego 2013 r. o godz. 14:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XXII sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

OGŁOSZENIE

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 28 grudnia 2012 r. o godz. 10:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XXI sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

OGŁOSZENIE

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 14 grudnia 2012 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XX sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 28 listopada 2012 r., o godz. 1400 w sali Nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Zławieś Wielka z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

OGŁOSZENIE

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2012 r. o godz. 14:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 25 września br. (wtorek) Przewodnicząca Rady Gminy będzie pełnić dyżur w godzinach od 7 do 9.

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 21 września br. o godzinie 16:00 odbędzie się dalsza część obrad XVII sesji Rady Gminy

OGŁOSZENIE

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 19 września 2012 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XVII sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

Informacja

Informujemy, że w dniach 4 i 11 (wtorek) września br. Przewodnicząca Rady Gminy przebywać będzie na urlopie.

XXI Sesja Rady Powiatu Toruńskiego - 30 sierpnia 2012 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego informuje, że w dniu 30 sierpnia 2012 r. o godz. 14:00, w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, I piętro odbędzie się XXI Sesja Rady Powiatu Toruńskiego.

Informacja

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 28.08 Przewodnicząca Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godz. 8.00-10.00

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Gminy

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 29 sierpnia 2012 r. o godz. 14:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XVI sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

Informacja

Informujemy, że w dniach 31 lipca oraz, 7 i 14 sierpnia br. Przewodnicząca Rady Gminy będzie przebywała na urlopie. W dniu 31 lipca zastępstwo pełnić będzie Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy - Robert Borzęcki.
W celu usprawnienia poruszania się po naszym serwisie internetowym z dniem 17.07.2012r. wprowadzamy kategoryzcję informacji. Dzięki tej funkcji interesujące Państwa informacje znajdziecie w "aktualnościach" każdego z działów.

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112
 
Dane do faktury: Gmina Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 246 99 51

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..