Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

VII GMINNY KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, ul. Topolowa 6 ogłasza

KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

Cel konkursu:

Kultywowanie wśród dzieci i dorosłych tradycji wykonywania szopek

Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa

Przekazywanie zwyczajów bożonarodzeniowych z regionu kujawsko-pomorskiego

Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, a także dorosłych oraz uzdolnień plastycznych.

Tematyka konkursu:

Szopkę należy wykonać własnoręcznie. Technikę i zestaw wybierze samodzielnie każda rodzina.

Koniecznie należy uwzględnić wyraźnie elementy tradycji Bożego Narodzenia.

Warunki konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie rodzinnej szopki.

Konstrukcja szopki powinna być stabilna

Konkursowe prace należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imiona i nazwisko rodziny , dokładny adres zamieszkania, kontakt e-mail, lub telefon, informacje na temat szopki -materiały użyte do przygotowania szopki, oraz jej wymiary( długość, szerokość)

W przypadku zgłoszenia szopki o szerokości/ długości podstawy powyżej 1 m , organizator prosi o kontakt telefoniczny.

Uczestnicy wypełniają kartę zgłoszenia i obowiązkowo dołączają do każdej pracy

Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej przy ul. Topolowej 6, do dnia 20 grudnia 2018 roku wraz z kartą zgłoszenia.

 

Po Nowym Roku każda rodzina odbierze swoją pracę.

Za prace nieodebrane w tym terminie organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności.


Ocena i nagrody:

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora

Komisja oceniać będzie według następujących kryteriów

• pomysłowość

• zgodność z tradycją     

• ogólne wrażenie artystyczne

• estetyka pracy

• dobór i wykorzystanie materiałów / bez gotowych , zakupionych ozdób/

 

Jury przyzna nagrody: I, II, III miejsce. Wyróżnienia w kompetencji jury. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom i gratulacje jury za udział w konkursie.

Laureaci zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród i wyróżnień. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie ani nie będzie prowadzona na ten temat żadna korespondencja.

 

Nagrody ufundują:

I - WÓJT GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

II – PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

III- DYREKTOR GOKIS

 

Klauzula RODO

  1. Z Organizatorem Konkursu można kontaktować się osobiście, za pośrednictwem:
  1. maila (gokis@manifomail.com),
  2. pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, ul Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka,
  3. bezpośrednie w biurze organizatora,
  4. telefonicznie pod nr (0-56) 678-09-31
  1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie.
  2. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
  3. Udział w imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku uczestnika imprezy.
  4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

1)  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Złejwsi Małej. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Topolowa 6,  Zławieś Mała,  87-134 Zławieś Wielka, e-mailowo  gokis@manifomail.com lub telefonicznie 56 6780931, 536838868

2)  Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz kontaktować się wysyłając e-mail na adres iod.uw@jumi2012.pl

3)  Twoje dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, w celu wykorzystania Twojego wizerunku w promowaniu działalności administratora, informowania o organizowanych przez niego wydarzeniach związanych z działalnością statutową administratora.

4)  Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.:  sądy, organa ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem
w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

5)  Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody, nie dłużej niż 3 lata.

6) Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

8) W przypadku, gdy nie wyrazisz zgody Twój wizerunek nie zostanie wykorzystany do zrealizowania celu administratora.

9) Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

11) Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

  1. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

Wróć