Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 500255971-N-2018 z dnia 24-10-2018 r.

Gmina Zławieś Wielka: Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Zławieś Wielka

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 500191948-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Zławieś Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 87111876700000, ul. ul. Handlowa  7, 87-134   Zławieś Wielka, woj. brak, państwo Polska, tel. 056 6780913, 6780982, e-mail ug@zlawies.pl, faks 678-09-66. 
Adres strony internetowej (url): www.zlawies.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Zławieś Wielka

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

Zp34.271.44.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Projektowany wodociąg w m. Pędzewo (dz. nr 414, 280/19) o średnicy 110mm i długości L=294,00m Projektowane przyłącza wod-kan w m. Stary Toruń (dz. nr 277/89) o średnicy dn. 200mm i długości L=16,0m (przyłącza kanalizacji sanitarnej) dn. 160mm i długości L=24,0m (przyłącza kanalizacji sanitarnej) dn. 32mm i długości L=24,0m (przyłącza wodociągowe) Projektowany wodociąg w m. Pędzewo (dz. nr 3249/2, 42/2, 43/9, 43/10) o średnicy 110mm i długości Lca=107,0m oraz projektowana kanalizacja sanitarna m. Pędzewo (dz. nr 3249/2, 42/2, 43/9, 43/10) o średnicy 200mm i długości Lca=100,0m Projektowany wodociąg w m. Czarne Błoto (dz. nr 555/13, 555/3, 404) o średnicy 110mm i długości Lca=240,0m

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

 

Dodatkowe kody CPV: 45230000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 226960 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Rzęczkowo 48a 
Kod pocztowy: 87-134 
Miejscowość: Rzęczkowo 
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 253361 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 253361 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 253361 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie  wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1, pkt 12  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

 

 

Wróć