Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Gmina Zławieś Wielka: „Dowożenie dzieci do szkół”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES:

Gmina Zławieś Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 87111876700000, ul. ul. Handlowa  7, 87-134   Zławieś Wielka, woj. brak, państwo Polska, tel. 056 6780913, 6780982, e-mail ug@zlawies.pl, faks 678-09-66.

Adres strony internetowej (url): www.bip.zlawies.pl

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

www.bip.zlawies.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dowożenie dzieci do szkół”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP34.271.43.2018

Rodzaj zamówienia:

Usługi

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dowożenie dzieci do szkół” realizacja zadania nastąpi na podstawie projektu stałej organizacji ruchu przyjętej uchwałą Rady Gminy XIV/71/2015 z dnia 30.10.2015r. a. Wykaz przystanków określa zał. nr 1 do uchwały Rady Gminy XIV/71/2015 z dnia 30.10.2015r. b. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Zławieś Wielka określa zał. nr 2 do uchwały Rady Gminy XIV/71/2015 z dnia 30.10.2015r.

Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

Główny Kod CPV: 60140000-1

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/09/2018

Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 520377.56 pln

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. Zo.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Rzęczkowo 48a

Kod pocztowy: 87-134

Miejscowość: Zławieś Wielka

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 586941.12

Oferta z najniższą ceną/kosztem 586941.12

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 586941.12

oferta obejmuje wartość 4,32zł za 1 km brutto przyjmuje się ilość km w ciągu roku szkolnego około 135866km

Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust 1 pkt 12  ustawy Pzp.

Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego

 

drukuj (OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi)

  • data: 2018-09-17

Wróć