Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych

Zwrot kosztów przejazdu przeznaczony jest dla:

 1. niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy prawo oświatowe do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
 2. uczniów niepełnosprawnych, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy prawo oświatowe do najbliższej szkoły podstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
 3. uczniów z niepełnosprawnością ruchową oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
 4. dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy prawo oświatowe, a także dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 1. 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 2. 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 1. opiekunów.

 

Umowa zawierana jest na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów uczniów i dzieci niepełnosprawnych.

 

Warunkiem zawarcia umowy jest załączenie do wniosku następujących dokumentów:

 1. aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka lub ucznia,
 2. aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub ucznia,
 3. potwierdzenia przez dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka bądź osobę upoważnioną realizacji nauki w danej placówce,
 4. skierowania do kształcenia specjalnego - jeżeli zostało wydane.

 

Umowa zawierana jest na czas określony, tj. okres nauki w danym roku szkolnym.

 

Zwrot kosztów przejazdu płatny jest za każdy dzień obecności dziecka bądź ucznia na zajęciach, potwierdzony przez dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka bądź osobę upoważnioną, w wysokości:

 1. kosztu zakupy biletów środkami komunikacji zbiorowej dla dziecka bądź ucznia, rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka tam i z powrotem, po uwzględnieniu ulg ustawowych,
 2. kosztu użycia własnego pojazdu obliczonego jako iloczyn przejechanych kilometrów z miejsca zamieszkania ucznia do przedszkola, szkoły lub ośrodka i z powrotem, stawki za kilometr w wysokości 0,70 zł i liczby dni obecności dziecka bądź ucznia w przedszkolu, szkole lub ośrodku w miesiącu rozliczeniowym.

 

Zwrot kosztów przejazdu ucznia lub dziecka niepełnosprawnego i jego rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego do ośrodka, do którego uczeń lub dziecko niepełnosprawne nie jest dowożone w każdym dniu nauki, płatny jest zgodnie z faktyczną ilością dokonanych w danym miesiącu przejazdów, potwierdzonych przez dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka bądź osobę upoważnioną, w wysokości:

 1. kosztu zakupu biletów środkami komunikacji zbiorowej dla dziecka bądź ucznia, rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna do i z ośrodka po uwzględnieniu należytych ulg,
 2. kosztu użycia własnego pojazdu obliczonego jako iloczynu przejechanych kilometrów z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka i z powrotem, stawki za 1 kilometr w wysokości 0,70 zł i ilości wykonywanych przejazdów.

 

Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

 

Wypłata wynagrodzenia rodzicom lub opiekunom prawnym następuje na podstawie rachunku, w terminie 14 dni  od złożenia rachunku.

Wróć