Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Rewitalizacja terenu po byłej bazie w Złejwsi Wielkiej

W związku z realizacją programu dotyczącego rewitalizacji terenu w Złejwsi Wielkiej, Gmina Zławieś Wielka planuje modernizację placu po byłej bazie SKR. W projekcie znalazły się:

 • gminne centrum aktywności społecznej
 • klub seniora
 • wiata

Zachęcamy mieszkańców do zgłaszania własnych pomysłów na zagospodarowanie ww. terenu.

Propozycje, zgodne z "Programem Rewitalizacji Gminy Zławieś Wielka na lata 2016-2023" (dostępny tutaj) prosimy przesyłać na adres: ug@zlawies.pl w terminie do 30.06.2018 r.

Ochrona danych osobowych

Wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

 • Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Zławieś Wielka Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, e-mailowo ug@zlawies.pl telefonicznie 56 674 13 11
 • Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@zlawies.pl
 • Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Twojej zgody.
 • Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
 • Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
 • W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Ciebie sprawy i informować o niej drogą elektroniczną.
 • Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Wróć