Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Utrzymanie rowów w gminie

W związku ze zmianą prawa wodnego (obowiązujący akt prawny wszedł w życie 1 stycznia 2018 r.) przypominamy właścicielom nieruchomości przez które przebiegają rowy melioracyjne bądź urządzenia melioracyjne o obowiązku ich okresowej konserwacji i czyszczeniu. Obfite opady deszczu w porze wiosennej, brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i rowów przydrożnych oraz przepustów mogą spowodować lokalne podtopienia gruntów, zalania piwnic i ogródków.
Zgodnie z art. 205 ustawy Prawo Wodne utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.
Właściciele i użytkownicy gruntów, na których znajdują się urządzenia melioracyjne są zobowiązani do:

  • - wykaszania roślinności ze skarp i dna rowu;
  • - wycinki drzew i krzewów ze skarp i dna rowów po uzyskaniu wcześniejszej zgody na ich wycięcie od Wójta Gminy;
  • - wybierania namułu z dna rowów oraz usuwanie wszelkich zatamowań;
  • - naprawy uszkodzonych skarp i dna rowów;
  • - ochrony rowów przed pasącymi się zwierzętami;
  • - odmulanie studzienek drenarskich i ich naprawy;
  • - bieżącej naprawy wylotów drenarskich.

Cieki wodne nie mają granic, zatem podtopienia powstają w przypadku, gdy właściciele gruntów nie konserwują urządzeń melioracyjnych. Właściciel nieruchomości nieobjętych
działalnością spółki wodnej powinien sam dbać o stan rowów na terenie własnej posesji. Ponadto właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej nie może zmienić
stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Nie może też odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie. Niszczenie lub uszkadzanie urządzeń melioracyjnych jest wykroczeniem i podlega karze grzywny zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 20 maja 1971 Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. nr 46, poz. 275 z późn. zm.).

 

Wróć