Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Konkurs plastyczny POCZTÓWKA Z MOJEJ GMINY - MIEJSCA PAMIĘCI

REGULAMIN powiatowego konkursu plastycznego POCZTÓWKA Z MOJEJ GMINY - MIEJSCA PAMIĘCI 

 

Organizatorzy:

 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży
 • Gminne biblioteki publiczne powiatu toruńskiego.

 

Cele konkursu:

 • uczczenie 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski,
 • zwrócenie uwagi na lokalne miejsca pamięci,
 • budowanie tożsamości lokalnej poprzez zainteresowanie miejscową historią,
 • kształtowanie wyobraźni historycznej,
 • rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych.

 

Czas trwania konkursu:    01.03.2018 – 30.04.2018 r.

 

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs realizowany jest przez biblioteki publiczne powiatu toruńskiego.
 • adresatami konkursu są uczniowie klas IV –VII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu toruńskiego ziemskiego.
 • zadaniem uczestnika jest wykonanie i dostarczenie do 30 kwietnia 2018 r. do najbliższej biblioteki publicznej -GBP w Złejwsi Małej ul. Topolowa 6, lub Filii GBP w Rzęczkowie, Filii GBP w Górsku projektu pocztówki.  Pocztówka powinna składać się z dwóch elementów: ilustracji dowolnego miejsca pamięci z terenu własnej gminy oraz nazwy przedstawianego obiektu i miejscowości, w której się znajduje. Wielkość i proporcje poszczególnych elementów są dowolne i zależą od koncepcji autora.
 • praca powinna być wykonana samodzielnie i indywidualnie – 1 osoba dostarcza 1 ilustrację.
 •  projekt może być wykonany dowolną techniką – np. kredki, farby, ołówek, wydzieranka, wyklejanka, techniki łączone - z wyłączeniem grafiki komputerowej.
 • prace powinny mieć format arkusza A3 (297 x 420 mm). 
 • na odwrocie pracy należy zapisać informację zawierającą: imię i nazwisko autora, oraz jego wiek, klasę, szkołę, adres lub telefon kontaktowy i  pieczątkę biblioteki macierzystej.
 • prace konkursowe przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatorów i jednocześnie Organizatorzy nabywają nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do korzystania z prac w zakresie:
 • publicznego wystawiania oryginału,
 • tworzenia kopii i sporządzania opracowań, ich przerabiania i przetwarzania oraz utrwalania na nośnikach elektronicznych oraz w pamięci komputera,
 • wprowadzania do sieci multimedialnych, w tym Internetu lub sieci wewnętrznych, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania utworów w ramach wymienionych sieci, w tym w trybie on - line,
 • wykorzystania prac do publikacji drukowanych.
 • uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie w niezbędnym zakresie danych osobowych oraz umieszczenie zdjęć zawierających jego wizerunek podczas wręczania nagród w prasie lokalnej, na profilu Facebook oraz stronach internetowych gminnych bibliotek publicznych, PiMBP w Chełmży i Starostwa Powiatowego w Toruniu w celu promocji konkursu.
 • do prac należy załączyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 • Gminne Biblioteki Publiczne powołają specjalną Komisję i podsumują konkurs.
 • do PiMBP w Chełmży biblioteki gminne dostarczą 15 najlepszych prac w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja 2018 roku.
 • komisja będzie oceniała prace w 3 kategoriach wiekowych: 
 • klasy IV-VI szkół pdstawowych,
 • klasy VII szkół pdstawowych oraz II i III gimnazjów,
 • szkły ponadgimnazjalne.
 • uroczyste podsumowanie finału konkursu, połączone z wystawą prac odbędzie się  9 czerwca 2018 r. podczas II Festiwalu Książki i Bibliotek Publicznych Powiatu Toruńskiego w Czernikowie.

 

Nagrody dla zwycięzców zostaną ufundowane przez Starostwo Powiatowe.

 

Wróć