Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Otwarty konkurs ofert dla NGO 2018 - rozpoczęto nabór wniosków!

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- edukacji ekologicznej,

- upowszechniania turystyki krajoznawstwa.

Oferty należy składać w Kancelarii (pokój 100) Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs” oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) – osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w termie do dnia 26 stycznia 2018 r. do godz. 14.30.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniami konkursowymi oraz instrukcją wypełniania oferty. Dostosowanie się do wskazówek i wyjaśnień zawartych w niniejszych dokumentach z pewnością skróci czas weryfikacji ofert a tym samym pozwoli na szybsze ogłoszenie wyników konkursu.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących konkursu ofert, w tym wypełniania oferty prosimy o kontakt pod nr  56 662-88-42.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert !

Załączniki do pobrania: https://www.powiattorunski.pl/

Wróć