Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej

Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej, ul. Osiedlowa 6, Zławieś Mała,

87-134 Zławieś Wielka

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzaju publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz.1436 z późn. zm.).

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola;
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osobyniebędącej nauczycielem;
 1. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
 2. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowaart. 31 ust. 1 pkt 4
 7. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
 8. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 10. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane, a w przypadku składania kserokopii dokumentów, winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach wraz z podanym adresem zwrotnym, adresem poczty elektronicznej  i telefonem kontaktowym oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej” w terminie  do dnia 12 maja 2017 r., do godz. 14.00  w Sekretariacie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, pokój nr 20 – osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora publicznego. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora publicznego liczyć się będzie data wpływu do Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Konkurs  przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Zławieś Wielka.

Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni  indywidualnie w formie pisemnej.

Wróć