Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Zapytanie ofertowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na realizację zadania dotyczącego dożywiania dzieci i innych osób w szkołach na terenie Gminy Zławieś Wielka w okresie od stycznia 2017r. do 22 grudnia 2017 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej składa zapytanie ofertowe celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na realizację zadania dotyczącego dożywiania dzieci i innych osób w szkołach na terenie Gminy Zławieś Wielka w okresie od stycznia 2017r. do 22 grudnia 2017r.

Postępowanie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.984 ze zm.), ze względu na wartość szacunkową powyżej 30.000euro.

Przedmiotem zamówienia  jest usługa – przygotowywanie i dostarczenie przez Wykonawcę ciepłych dwudaniowych posiłków  do szkół dla osób uprawnionych w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  , w ilości do 185 posiłków dziennie  przez 184 dni żywieniowe –   w okresie od  stycznia 2017 do 22 grudnia 2017 r. w tym:

Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej –ok. 60 porcji 

– Oddział w/w szkoły mieszczący się w Czarnowie – ok. 7 porcji;

– Zespół Szkół w Górsku – ok. 51 porcji;

– Zespół Szkół w Rzęczkowie – ok. 28 porcji;

– Szkoła Podstawowa w Łążynie – ok. 11 porcji;

– Szkoła Podstawowa w Siemoniu – ok. 16 porcji;

– Szkoła Podstawowa w Przysieku – ok. 2 porcje;

– inni mieszkańcy gminy – ok. 10 porcji.

Termin realizacji zamówienia: dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej , oraz soboty dodatkowo ustalone przez dyrektorów szkół jako pracujące, w okresie od  stycznia 2017 r. do 22 grudnia 2017r., z uwzględnieniem przerw w nauce (ferii zimowych, wiosennych i letnich oraz innych dni świątecznych i ustalone dni przez dyrektorów szkół jako wolne od pracy).

Cena usługi musi zawierać wszystkie elementy mające wpływ na prawidłowe wykonanie usługi w tym należy podatek VAT.

Wykonawca odpowiada za zgodność jakości dostarczonego gorącego posiłku z obowiązującymi w kraju normami Instytutu Żywności i Żywienia dzieci i młodzieży szkolnej.

Posiłek, sposób jego przygotowania, transport i wydanie powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U z 2015r. poz.594 ze zm) oraz w przepisach wykonawczych.

Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów.

Zakres wymagań od oferentów:

– Wykonawca do wydawania przygotowanych posiłków każdorazowo oddelegowuje osobę posiadającą stosowne uprawnienia ( aktualną książeczkę zdrowia),

– Wykonawca wydaje posiłki we własnych naczyniach wielokrotnego lub jednorazowego użytku wraz ze sztućcami wielokrotnego lub jednorazowego użytku. O czystości naczyń i sztućców zadba Wykonawca we własnym zakresie.

– posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem przystosowanym do przewożenia posiłków w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. O czystość termosów zadba Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie, że:

-liczba uczniów i osób korzystających z posiłków może być w każdym tygodniu inna, w zależności od liczby zgłoszeń,

-liczba dzieci i osób zadeklarowanych na dany tydzień, może ulec zmianie w sytuacjach, gdy zamawiający nie mógł przewidzieć np. choroby dziecka, rezygnacji z posiłku.

Ofertę cenową zgodnie z załączonym formularzem ( załącznik nr 1 ), należy przedłożyć lub przesłać faxem nr 56 674-39-66, e-mailem (gops.zlawies-wielka@wp.pl ) do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej do dnia 28 listopada 2016r. do godziny 12.00.

 

Aldona Michalska

Kierownik GOPS Zławieś Wielka

Wróć