Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Zapytanie ofertowe Dotyczące wykonania tablicy pamiątkowej dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej Filia w Czarnowie”

 
       I.            Zamawiający
Gmina Zławieś Wielka
ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka
    II.            Tryb udzielania zamówienia
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 III.            Opis przedmiotu zamówienia
1.      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż tablicy pamiątkowej dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej Filia
w Czarnowie”.
2.      Na realizację Projektu Gmina Zławieś Wielka uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony środowiska.
3.      Wymiary tablicy: 2000 mm x 1500 mm
4.      Na tablicy należy umieścić następujące informacje:
-        Nazwa inwestycji wraz z nr projektu
-        Całkowita wartość projektu
-        Kwota dofinansowania z EFRR
-        Wkład własny
-        Nazwa Beneficjenta
Oraz:
-        Logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 w formie znaku programu regionalnego, zamieszczone z lewej stronie zestawienia znaków
-        Emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umieszczonego po prawej stronie
-        Herb województwa kujawsko-pomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy województwa umieszczone pomiędzy logo NSS a emblematem UE
-        Informację o współfinansowaniu: „Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”.
-        Hasło Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w brzmieniu „Mój region w Europie”, zamieszczone poza powyższym zestawieniem znaków w dowolnym, widocznym miejscu
-        Pomiędzy herbem województwa a emblematem UE zamieszczony herb Gminy Zławieś Wielka.
5.      Logotypy muszą spełniać normy graficzne określone w Księdze identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii Spójności stanowiący zał. nr 1.
6.      Tablica musi być wykonana z materiału trwałego, zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych, osadzona w ramie metalowej na stelażu, przy czym po wkopaniu nóg stelaża dolna krawędź tablicy nie może być mniej niż 1,5 m nad ziemią i nie więcej niż 1,7 m nad ziemią. Nogi stelaża należy wkopać w ziemię i zabetonować tak, aby zapewnić stabilność całej konstrukcji.
7.      Kolorystyka: pełny kolor. Czcionka użyta na tablicy do określenia wymaganych informacji: Myriad Pro lub Arial, kolor czarny (nie dotyczy logotypów). Przed wykonaniem tablicy należy przesłać jej projekt do akceptacji. Zamawiający zaakceptuje projekt lub zgłosi do niego uwagi w ciągu 3 dni roboczych.
8.      Koszt dostarczenia i montażu tablicy pokrywa Wykonawca. Minimalna trwałość kolorów
i materiału 5 lat. Wymagany okres gwarancyjny – 5 lat.
9.      Tablica pamiątkowa musi spełniać wymagania określone w „Wytycznych dla beneficjentów
z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P” stanowiący załącznik nr 2.
10. Logotypy w wersji kolorowej oraz wzór tablicy pamiątkowej dostępne są na stronie RPO WK-P 2007-2013 www.mojregion.eu w zakładce „Promocja”.
11. Wykonawca umieści tablicę pamiątkową w miejscu wskazanym przez przedstawicieli Zamawiającego.
 IV.            Termin realizacji zamówienia
Zamówienie należy zrealizować do dnia 30 grudnia 2014 r.
     V.            Wykaz dokumentów
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 3.
 VI.            Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami
Osoba uprawniona: Monika Ryngwelska tel. 56 674 13 36, fax 56 678 09 13
VII.            Opis sposobu oceny ofert
Najniższa cena
VIII.            Miejsce i termin składania ofert
Sekretariat Urzędu Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
z oznaczeniem: Wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej Filia w Czarnowie”.
Termin składania upływa 22 grudnia 2014 r. o godz. 15.00.

Wróć