Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

Wyprawka szkolna w 2014 roku

W roku szkolnym 2014/2015 z „Wyprawki szkolnej” zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik.
 
I. DOFINANSOWANIE zakupu podręczników w Gminie Zławieś Wielka będzie udzielane uczniom:
·         rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto (wzór wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników określa załącznik nr 1),
·         uczniom wymienionym powyżej, niespełniającym kryterium dochodowego (wzór wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników określa załącznik nr 2), pochodzącym z rodzin, w których występuje:
 - ubóstwo; 
 - sieroctwo; 
 - bezdomność; 
 - bezrobocie; 
 - niepełnosprawność; 
 - długotrwała lub ciężka choroba; 
 - przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; 
 - potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 - trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 - trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 - alkoholizm lub narkomania;
 - zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
·         bez względu na dochód uczniom:
 - słabowidzącym;
 - niesłyszącym;
 - słabosłyszącym;
 - z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
 - z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 - z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
 - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
 - z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;
 - posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem kl. I), gimnazjów (wzór wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych określa załącznik nr 3).
W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dotyczy to również uczniów klasy I szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z rządowego podręcznika), dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych ( są to w szczególności: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów).
 
W załącznikach szczegóły dotycząe otrzymania dofinansowania oraz wnioski o przyznanie pomocy.

Wstecz

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112
 
Dane do faktury: Gmina Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 246 99 51

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..