Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Zintegrowanych InwestycjiTerytorialnych

             Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów dokumentów kluczowych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Zgodnie z zapisami rozporządzeń regulujących Politykę Spójności Unii Europejskiej oraz uzgodnieniami zawartymi w polskiej Umowie Partnerstwa dla perspektywy finansowej 2014 – 2020, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są najistotniejszym narzędziem dedykowanym wsparciu miast i ich obszarów funkcjonalnych.
Dokumenty przekazywane do konsultacji to:
·         Dokument strategiczno–operacyjny: Strategia ZIT BTOF
·         Opracowanie eksperckie prezentujące wnioski z delimitacji
·         Dokumenty stricte strategiczne:
o   Strategia Rozwoju Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego
o   Strategia Rozwoju Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Strategia Rozwoju Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego powstałe jako element analizy wariantów rozwoju metropolitalnego dla BTOF.
                
         Zgłaszanie uwag w ramach procesu konsultacji będzie odbywało się pocztą elektroniczną poprzez załączony formularz „Formularz konsultacyjny” (excel), zawierający wszystkie niezbędne dane.
 
Konsultacje będą trwały w dniach od 30.05.2014 do 13.06.2014. Uwagi, które wpłyną po wyznaczonej dacie końcowej nie będą mogły zostać uwzględnione.
Projekty dokumentów poddanych pod konsultacje oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się w załączniku.

Wróć