Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Górsku

 

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Górsku
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. nr 100, poz. 642).
Oferty należy składać:
w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: "KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W GÓRSKU", w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:
Urząd Gminy Zławieś Wielka
87-134 Zławieś Wielka
ul. Handlowa 7
Bliższych informacji udziela Inspektor ds. oświaty, tel. 56 678 09 13
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wróć