Przejście do sekcji:

Przydomowe oczyszczalnie

NR ZP34/14/2010

 
Gmina Zławieś Wielka: ogłasza przetarg nieograniczony
NR ZP34/14/2010 na "opracowanie projektu technicznego przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka"Gmina Zławieś Wielka: ogłasza przetarg nieograniczony 
NR ZP34/14/2010 na  "opracowanie projektu technicznego przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka"

 

Numer ogłoszenia: 133152 - 2010; data zamieszczenia: 17.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zławieś Wielka , ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, tel. 056 6780913, 6780982, faks 678-09-66.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlawies.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie projektu technicznego przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego na budowę 70 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka w następujących miejscowościach: Górsk, Zławieś Wielka, Łążyn, Ciegielnik, Zarośle Cienkie, Gutowo, Rzęczkowo, Siemoń, Czarne Błoto, Toporzysko, Stary Toruń, Czarnowo, Zławieś Mała 2. Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej obejmującej : - dobór oczyszczalni z drenażem rozsączającym indywidualnie dla każdej nieruchomości - opracowanie kompletnych projektów budowlano-wykonawczych w ujęciu indywidualnym zestawionych zbiorczo miejscowościami, w zakresie wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowlanego - uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowlanego w imieniu Zamawiającego - wykonania dla każdej oczyszczalni odwiertów geologicznych i sporządzenia dokumentacji geologicznej przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania prac geologicznych - uzyskanie niezbędnych uzgodnień zezwalających na budowę zaprojektowanych oczyszczalni - zabezpieczenie wszystkich materiałów potrzebnych do projektowania - uwzględnienia przy opracowaniu dokumentacji projektowej istniejącej kanalizacji w budynku - zastosowanie rozwiązań technologicznych oczyszczania uwzględniających warunki glebowe i terenowe tak aby przyjęte rozwiązania technologiczne zapewniały w sposób kompleksowy oczyszczenie ścieków oraz ich odprowadzenie w sposób zapewniający spełnienie aktualnych warunków prawa i przepisów ochrony środowiska. - sporządzenie kosztorysów inwestorskich i nakładczych zbiorczo dla wszystkich oczyszczalni wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 3. Projekt budowlano-wykonawczy należy wykonać w ujęciu indywidualnym zestawionym zbiorczo miejscowościami w 5 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF 4. Specyfikacja techniczna i kosztorysy w 1 egz w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD w formacie PDF 5. Wszystkie niezbędne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę. 6. Przed przystąpieniem do projektowania wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji wstępną koncepcję projektowanych oczyszczalni.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • wykonawca składa oświadczenie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • wykonawca składa oświadczenie
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • wykonawca składa oświadczenie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • wykonawca składa oświadczenie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • wykonawca składa oświadczenie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlawies.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, pok. 23.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wróć