Przejście do sekcji:

Ogłoszenia o konkursach

Informacja o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Zławieś Wielka informuje, że w związku  z  ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii:       

1)      wstrzymuje się zawieranie umów na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zlawieś Wielka w 2020 roku,        

2)      otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży nie będzie ogłoszony

Wróć