Przejście do sekcji:

Ogłoszenia o konkursach

Oferta realizacji zadania publicznego

Działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) Wójt Gminy Zławieś Wielka zamieszcza ofertę realizacji zadania publicznego Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji „STAL” Grudziądz złożoną w dniu 22 listopada 2016 r.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszej oferty, tj. do dnia 6 grudnia2016 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail: ug@zlawies.pl.

Wróć