Przejście do sekcji:

Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Zławieś Wielka

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza nabór oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału pracach komisji konkursowych, których zadaniem będzie opiniowanie ofert złożonych w związku z ogłaszanymi konkursami.

  • autor: Jan Surdyka

Wróć