Przejście do sekcji:

Ogłoszenia o konkursach

Zarządzenie Nr 2/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zławieś

Zarządzenie Nr  2/2012
Wójta Gminy Zławieś Wielka
z dnia  3 lutego 2012 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  
                    zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zławieś
                   Wielka w 2012 roku

Na podstawie  art. 11  ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2010 Nr 234 , poz. 1536 z późn. zm.)    w związku z § 9 ust. 1 pkt 2   Załącznika do Uchwały Nr VIII/37/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2014


zarządza się, co następuje:


§ 1.
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w Gminie Zławieś Wielka w 2012 roku
2. Zadania, o których  mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w § 7  Wieloletniego programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2014.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.    

§ 2.  
Zleca się realizację zadań publicznych wymienionych w § 1 ust. 1 w formie wspierania z udzieleniem dotacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania    

§ 3.  
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1)      w Biuletynie Informacji Publicznej;
2)      na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej;
3)      na stronie internetowej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej.    

    § 4.
Wykonanie Zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                       
Załącznik do
Zarządzenia Nr 2/2012
Wójta Gminy Zławieś Wielka
z dnia 3 lutego 2012 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

WÓJT GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ
ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY
W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
W 2012 ROKU

I.       Rodzaj zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Zławieś Wielka w roku 2012, w tym w szczególności:
-    rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych,
-    prowadzenie zajęć, treningów, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych, w tym organizowanych przez związki sportowe w różnych dyscyplinach sportu,
-    organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych, turniejów dla mieszkańców gminy,
-    reprezentowanie gminy w zawodach gminnych, międzygminnych dla różnych grup wiekowych – dzieci, młodzieży i seniorów

II.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadanie w 2012 roku wynosi 50 000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

III. Zasady przyznawania dotacji:
Zasady przyznawania dotacji określają przepisy ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy prowadzące na terenie gminy Zławieś Wielka statutową działalność  w zakresie wyżej wymienionego zadania.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r Nr 6, poz. 25).

W ramach udziału własnego oferenci mają możliwość wniesienia wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy, do wysokości nie wyższej niż 10% całkowitych kosztów zadania.


Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Dopuszcza się rozstrzygniecie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty.

Dotacja z budżetu gminy zostanie udzielona wybranym podmiotom po podpisaniu umowy.

Wójt Gminy Zławies Wielka może odmówić przyznania dotacji i podpisania umowy z oferentem wyłonionym w drodze konkursu w przypadku, gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Dotacja będzie przekazana jednorazowo lub w transzach, z tym że uruchomienie kolejnej transzy będzie uwarunkowane rozliczeniem poprzedniej.

Oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu zadania w przypadku, gdy wysokość przyznanej dotacji będzie niższa od wnioskowanej.


IV.    Termin i warunki realizacji zadania:
Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu winny być wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2012 roku.
Wykonanie zadania winno zapewniać pełną realizację zgłoszonej oferty i winno być zrealizowane z najwyższą starannością.

V. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej pokój nr 23 lub przesłać pocztą pod adres Urzędu, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka(decyduje data wpływu do tut. Urzędu) w terminie do 27 lutego 2012  r. do godz. 1500 z dopiskiem „Konkurs – kultura fizyczna i sport 2012 rok” i podaniem pełnej nazwy składającego ofertę i jego adresu.

Oferta powinna być wypełniona czytelnie, bez pozostawiania pustych pozycji w formularzu. Jeżeli poszczególne pozycje nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy” lub 0, jeżeli wymagana była wartość liczbowa.

Do oferty należy dołączyć:
   statut organizacji lub inny dokument określający przedmiot działalności oferenta,
   sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności statutowej w 2011 r.
   aktualny odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny organizacji i umocowanie osób je reprezentujących.

Wszystkie dokumenty powinny być składane w oryginałach, bądź kopiach poświadczonych przez osoby do tego uprawnione.     

Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania jej wyboru:
    Oferty podlegają ocenie formalnej. Oferty spełniające wymogi formalne podlegają ocenie merytorycznej.
    Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana prze Wójta Gminy Zławieś Wielka.
Przy ocenie merytorycznej komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria:
- celowość oferty, jej zakres rzeczowy i zgodność z niniejszym ogłoszeniem,
- zgodność projektu z zadaniami statutowymi oferenta,
- możliwości zrealizowania zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów rzeczowych i kadrowych,
- rodzaj i celowość planowanych kosztów realizacji zadania,
- wysokość środków własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
- doświadczenie i osiągnięcia oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze.

      Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie 14 dni od upływu  
                  terminu do składania ofert.
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Grażyna Krystosiak – sekretarz gminy, pokój nr 27, tel. 56 674 13 22.
.
    

VII.           Zrealizowane zadania w roku poprzednim i ich koszty:
1.    Udział w rozgrywkach piłkarskich „B”- klasy, Trampkarzy, Junior Młodszy, Kobiety – III liga, Rozgrywki piłki siatkowej i halowej, rajdy rowerowe” – 15 000,- zł,
2.    „Grand – Prix Tenisa Stołowego, Gminna Liga Piłki Nożnej Piłkarskie 6”  - 7 000,- zł.    

VIII.        Postanowienia końcowe:
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu gminy.
Warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy oferentem, a wójtem gminy.
 

WZÓR OFERTY Realizacji zadania publicznego

Wróć