Przejście do sekcji:

Aktualności

KONFERENCJA: „Pobudzenie aktywności społecznej w Gminie Zławieś Wielka” - relacja

W dniu 24.04.2012r. w nowo oddanym budynku Wiejskiego Domu Kultury w Górsku mieszczącym się przy ul. Leśna 13/1 odbyła się I Konferencja pn. „Pobudzenie aktywności społecznej w Gminie Zławieś Wielka”. Sympozjum zostało zorganizowane przy współpracy Urzędu Gminy Zławieś Wielka ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”. Do udziału w spotkaniu zaproszone zostały stowarzyszenia, organizacje, instytucje pozarządowe, nieformalne organizacje, parafie, dyrektorzy szkół, związki sportowe oraz KGW.

Celem przedmiotowego spotkania była prezentacja potencjału gminy Zławieś Wielka oraz prezentacja stowarzyszeń i instytucji działających na terenie gminy, pobudzenie aktywności społecznej, zachęcenie do współpracy z samorządami oraz przedstawienie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Ponadto zostały omówione problemy związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz trudności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Konferencja została otwarta przez Pana Jana Surdykę Wójta Gminy Zławieś Wielka, którzy przywitał zaproszonych gości oraz przedstawił harmonogram spotkania. Wyraził nadzieję, że dzięki lokalnemu podejściu, konferencja będzie dobrym początkiem wzmocnienia aktywności społecznej, poprawy samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym.

Ogólne wprowadzenie do tematyki konferencji, cele spotkania, możliwości, potencjał stowarzyszeń
i instytucji z terenu gminy oraz ogólne założenia, tj. zwiększenie zainteresowania środkami zewnętrznymi i propozycja utworzenia partnerstwa przedstawił pracownik Referatu Rozwoju
i Promocji Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

Podczas sympozjum Pani Mirosława Tomasik – członek zarządu FAOW, Kierownik projektu „Dobry Start”, przedstawiła „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowej” oraz założenia projektu „Dobry Start”.

Pani Ewa Głodowska – Morawska, pełnomocnik ds. współpracy z NGO w Urzędzie Marszałkowskim, dokonała charakterystyki współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi.

Pani Anna Dybowska – Kierownik Sekretariatu Regionalnego KSOW, zaprezentowała działalność Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz „nowe możliwości wspierania działań partnerskich na wsi”.

Pan Tadeusz Smarz – Prezes Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie” przedstawił ogólną charakterystykę funkcjonowania LGD oraz zasady i procedury uzyskiwania dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pan Piotr Grodzki podinspektor ds. promocji Gminy i funduszy UE Urzędu Gminy Zławieś Wielka oraz Kierownik Biura LGD „Podgrodzie Toruńskie”, zaprezentował możliwości dofinansowania w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju „Małe Projekty” oraz dobre przykłady projektów w ramach wdrażania LSR. Zaprosił również do udziału w szkoleniu w ramach wypełniania wniosków w ramach konkursu „Małe Projekty”, które odbędzie się w dniach 10 – 11 maja br. Swoje zgłoszenia należy kierować na adres mailowy piotr.grodzki@zlawies.pllub telefonicznie pod numer  56 674 13 36.

Pan Bartosz Pikuła – Animator z Regionalnego Ośrodka EFS w Toruniu Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży, zaprezentował możliwości uzyskania dotacji dla osób bezrobotnych oraz dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Programu Operacyjny Kapitał Ludzki. Ponadto zapewnił, że w ramach działalności ECPWM można uzyskać wsparcie przy tworzeniu partnerstwa lokalnych.

Pani Monika Foksińska Podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Urzędu Gminy Zławieś Wielka przedstawiła możliwości otrzymania dotacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach środków Urzędu Gminy Zławieś Wielka przeznaczonych na kulturę fizyczną i sport oraz na kulturę.

Pan Piotr Młynarczyk Podinspektor ds. promocji i współpracy z mediami omówił formy promocji
w organizacjach pozarządowych.

Po prezentacji wszystkich programów, wywiązała się dyskusja dotycząca współpracy między organizacjami, a Urzędem Gminy Zławieś Wielka. Wspólnie zdecydowano kontynuować i organizować większą ilość spotkań konferencyjnych oraz warsztatowych. Pan Andrzej Walczyński Radny Powiatu Toruńskiego, zaoferował swoją pomoc w wypełnianiu wniosków unijnych oraz wskazał na inne możliwości pozyskiwania dofinansowania przez organizację pozarządowe. Głos w dyskusji zabrała również Pani Malesza oraz Pani Dobrowolska, które zasugerowały, aby częściej odbywały się takie spotkania. Wszystkie zainteresowane osoby wyraziły swoją wole nawiązania współpracy.

Spotkanie zakończył Pan Tadeusz Smarz – Prezes LGD „Podgrodzie Toruńskie”, który w imieniu Wójta Gminy Zławieś Wielka oraz swoim podziękował oraz pożegnał wszystkich zgromadzonych gości.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -