Przejście do sekcji:

Aktualności

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Zławieś Wielka

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert
na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Zławieś Wielka


Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VIII/37/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2014

Wójt Gminy Zławieś Wielka

ogłasza nabór oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału pracach komisji konkursowych, których zadaniem będzie opiniowanie ofert złożonych w związku z ogłaszanymi konkursami.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:    
a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,     
b) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,    
c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,    
d) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.    

Zadania komisji konkursowej:     
a) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego konkursu z uwzględnieniem określonych kryteriów,    
b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
c) proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.    

W przypadku gdy:    
a) żadna z organizacji nie wskaże kandydata do składu komisji konkursowej  lub    
b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji lub    
c) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy
komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.     

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem 20 lutego 2012 r. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.
                                       

Wójt
                                        (-) Jan Surdyka