Przejście do sekcji:

Aktualności

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Zławieś Wielka w 2011 roku

 

ZARZĄDZENIE NR 44/2011

WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

z dnia 23 września 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania  
                 publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie
                 Zławieś Wielka w 2011 roku

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz § 13 ust. 1 i 2 Uchwały Nr VIII/37/2011 Rady Gminy Zławies Wielka z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2014

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1)      p. Krzysztof Rak– przewodniczący, przedstawiciel Wójta;

2)      p. Monika Foksińska – czlonek, przedstawiciel Wójta;

3)      p. Wioelta Barczyńska  – czlonek, przedstawiciel Wojta;

4)      p. Małgorzata Kapsa – czlonek, przedstawiciel organizacji pozarządowych;

5)      p. Edward Lubas – członek, przedstawiciel organizacji pozarządowych.

§ 2.

Przy opiniowaniu ofert oceniane będą:

1)      zgodność projektu z zadaniami statutowymi oraz kwalifikacje realizatorów (0-20 pkt);

2)      możliwość zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę (0-20 pkt);

3)      kalkulacja kosztów realizacji zadania, zawartych w ofercie (0-20 pkt);

4)      wysokość udziału środków własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (0-10 pkt);

5)      planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków organizacji (0-10 pkt).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                             Wójt

                                                                                                                             (-) Jan Surdyka