Przejście do sekcji:

Atrakcje turystyczne

Dla miłośników przyrody

Gmina Zławieś Wielka to przede wszystkim przyroda, która charakteryzuje się różnorodnością flory i fauny. Dzięki  specyficznemu położeniu, na styku pradoliny Wisły i wysoczyzny morenowej, możemy  obserwować różne typy krajobrazów. Na szczególną uwagę zasługuje bujnie porośnięty  roślinnością obszar strefy krawędziowej kotliny. Faunę cechuje nietknięta równowaga na obszarze Natura 2000.

 

STAWY PRZYSIECKIE:
powstały dzięki zalegającym tutaj fragmentom lądolodu skandynawskiego, później powstały w tym miejscu zbiorniki wodne, które z czasem zarastały, wypełniając się torfem. Torf eksploatowano tu od II wojny światowej dla celów opałowych, więc powstało siedem zagłębień wypełnionych wodą, które pod koniec XXw. Wykorzystywane były do hodowli ryb. Służą one teraz jako zbiorniki retencyjne przeciwpożarowe. Wokół stawów wykształciły się typowe dla zbiorników jeziornych zbiorowiska roślinne. Można tutaj obserwować bogactwo zwierząt: ryby, płazy, np. żabę wodną i ptaki, np. czaple i łabędzie. Stawy przysieckie przeszły w minionych latach gruntowną rewitalizację. Oczyszczono brzegi, postawiono miejsca do wypoczynku. Miejsce to idealnie nadaje się na romantyczne spacery i oddanie się chwilom wyciszenia.


 

 

Strefa krawędziowa Kotliny Toruńskiej (PUNKT WIDOKOWY W SKŁUDZEWIE)
Teren, przez który poprowadzono szlaki, znajduje się  w obrębie Kotliny Toruńskiej. Charakterystyczną cechą krajobrazu jest system poziomów terasowych i wydm śródlądowych. Zróżnicowanierzeźby terenu i gleb, a co za tym idzie roślinności tego obszaru, spowodowało wytworzenie charakterystycznego typu krajobrazu naturalnego, tzw. Piaszczystych równin terasowo-dolinnych. Terasy powstały w wyniku wcinania się wód roztopowych lodowca w podłoże. W wyniku tego działania ukształtowała się dolina rzeczna Wisły. Najwyższą terasę stanowi wysoczyzna morenowa, najniższą terasą zalewowa rzeki Wisły. Strafa krawędziowa stanowi „uskok” terasy. W celu ochrony tego wyjątkowego obszaru utworzono „Obszar strefy krawędziowej Kotliny Toruńskiej”. Obszar ten jest silnie porozcinany bocznymi dolinkami, którymi spływają wody do dwóch głównych cieków: Kanału Górnego i Kanału Dolnego odwadniających teren. Teren w większości pokryty jest lasami, na słabych , piaszczystych glebach rosną lasy sosnowe, w parowach i na żyźniejszej wysoczyźnie lasy liściaste.

Piękno całego tego krajobrazu można zaobserwować udając się do Skłudzewie, gdzie po przejściu kilkudziesięciu metrów w parku natrafiamy na punkt widokowy.

 

JEZIORO W GÓRSKU:

Niegdyś znane w okolicach kąpielisko. Dziś idealne miejsce dla wędkarzy i osób szukających wiciszenia. Jezioro usytuowane jest blisko kościoła w Górsku.

 

rz. WISŁA:
Wzdłuż gminy przebiega najdłuższa rzeka Polski - Wisła. Teren ten znajduję się w obszarze Natura 2000.

Widok na Wisłę lotu ptaka

Widok na stawy przedwiślane w Starym Toruniu

wyświetl galerię w Cooliris
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Wróć