Przejście do sekcji:

Opłaty

Ceny za wodę i odprowadzanie ścieków

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z decyzją nr GD.RET.070/249/D/2018.KP z dnia 21.05.2018r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od dnia 11 czerwca 2020 r. do dnia 10 czerwca 2021 r. cena za m3 wody pozostaje na poziomie z roku 2019/2020 i wynosić będzie 3,22 zł brutto, natomiast cena za m3 ścieków ulega zmianie i wynosić będzie odpowiednio w poszczególnych grupach taryfowych:

Opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłat

Jednostka miary

netto

z VAT

1.

Gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej

Cena za odprowadzone ścieki

7,40

7,99

zł/m3

2.

Przemysł, gastronomia, handel, cele ppoż.

Cena za odprowadzone ścieki

8,00

8,64

zł/m3

3.

Pompownie przydomowe

Cena za odprowadzone ścieki

7,21

7,79

zł/m3