Przejście do sekcji:

Aktualności

Nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ w ZUK w Rzęczkowie

 

Zakład Usług Komunalnych

Zławieś Wielka Sp. z o. o.

87-133 Rzęczkowo 48 A

NIP : 8792670848

tel./fax.: 56 6781590  e-mail: zuk@zlawies.pl


 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ZŁAWIEŚ WIELKA SPÓŁKA Z O.O.                      

Z SIEDZIBĄ W RZĘCZKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SPECJALISTA DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ

1. Pracownikiem może być osoba, która:

 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania konieczne :

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • bardzo dobra znajomość regulacji prawnych w zakresie:  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów KPA i ustawy o samorządzie gminnym,
 • znajomość przepisów branżowych wod.kan.,
 • znajomość procesów inwestycyjnych,
 • biegła znajomość terenu Gminy Zławieś Wielka,
 • biegła obsługa komputera oraz znajomość pakietu MS OFFICE (Word, Excel),
 • dyspozycyjność,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne i decyzyjne w zakresie kierowania personelem,
 • prawo jazdy kat. B.

3. Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane uprawnienia budowlane wykonawcze sieci wod.kan. oraz certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym,
 • kreatywność i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność oraz wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność i chęć do ciągłego poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji,
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy i obowiązkowość,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz odporność na stres.

 

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe (uprawnienia),
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
  (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego),
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku pracy (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie),
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy).

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • realizacja zadań z zakresu wod.kan., utrzymania czystości i porządku w gminie oraz transportu regularnego,
 • organizacja i kontrola pracy podległych zasobów,
 • dokonywanie odbiorów technicznych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • uzgadnianie dokumentacji technicznych z zakresu wodociągowego i kanalizacyjnego,
 • wyznaczanie warunków technicznych w zakresie przyłączania do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • analiza dokumentacji projektowej oraz prowadzenie dokumentacji budowy sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • wykonywanie obmiarów, sporządzanie kalkulacji dotyczących wykonywania robót budowlanych związanych z budową sieci oraz przyłączy wodociągowych
  i kanalizacyjnych,
 • rozliczanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych realizowanych ze środków własnych przedsiębiorstwa,
 • przygotowywanie harmonogramów pracy,
 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji posiadanych środków transportowych,
 • wystawienie kart drogowych, rozliczanie paliw, olejów i części zamiennych,
 • prowadzenie i nadzór spraw związanych z ochroną środowiska,
 • nadzór nad realizacją robót remontowych środków transportu i maszyn, sporządzanie sprawozdań i analiza danych związanych z zajmowanym stanowiskiem,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie gospodarki wodnokanalizacyjnej,
 • zarządzanie transportem,
 • przygotowywanie rocznych planów konserwacji sieci i urządzeń wod.kan.,
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej w zakresie zadań poszczególnych działów.

6. Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego w zespole profesjonalistów,
 • pracę w stabilnej firmie o dużym potencjale rozwoju,
 • system wynagradzania adekwatny do efektów pracy,
 • doskonałą atmosferę pracy oraz indywidualne podejście do pracownika.

7. Termin składania ofert:

Zgłoszenia należy składać do dnia 22.01.2019 r. w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. o.o. w Rzęczkowie, 87-133 Rzęczkowo 48A, w godzinach 700 - 1400 , w zamkniętych kopertach zaadresowanych „Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o.” z dopiskiem „Nabór ofert na kandydata na stanowisko Specjalisty ds. gospodarki komunalnej”. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do siedziby Spółki.
O dopuszczeniu do dalszego postępowania oraz o zaproszeniu na rozmowy kwalifikacyjne kandydaci będą informowani telefonicznie. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Przewidywany termin zakończenia postępowania naboru ofert – 29.01.2019 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zławieś Wielka oraz na tablicy ogłoszeń ZUK.

 

Jednocześnie informujemy, iż zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Prosimy także o dopisanie klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych
w formie:

“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Wróć