Przejście do sekcji:

Aktualności

Zapytanie ofertowe na Badanie sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe na Badanie sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. 

87-133 Rzęczkowo 48A

Rzęczkowo 2018-10-01

I. Wprowadzenie

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. w Rzęczkowie zwana dalej Zamawiającym zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na usługę dotyczącą badania i oceny sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

II. Nazwa i adres Zakładu

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o., 87-133 Rzęczkowo, Rzęczkowo 48A , Tel. . 56 678-15-78  e-mail: zuk@zlawies.pl

III. Nazwa i opis podmiotu zamówienia

Przeprowadzenie badania sprawozdania  finansowego ZUK Zławieś Wielka Sp. z o.o. w Rzęczkowie za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuacje majątkową i finansową oraz wynik finansowy zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości.

Ostatnie badanie zostało przeprowadzone za okres 01.01.2015 do 31.12.2015r.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu potwierdzania spełnienia tych warunków

      O udziale zamówienia mogą ubiegać się podmioty:

 1. posiadające uprawnienia wynikające w art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym ( Dz. U. z 2009r. Nr. 77, poz. 649),
 2. spełniające warunki określone w art. 56 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ( Dz. U. z 2009r. Nr 77, poz. 649),
 3. posiadają  doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych – przynajmniej czterokrotnie  badanie i ocena sprawozdań finansowych spółek komunalnych,
 4. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

V. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 2. oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków określonych w art. 56 ustawy z dnia 07.05.2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ( Dz. U. z 2009r. Nr. 77, poz. 649),
 3. wykaz co najmniej czterech udokumentowanych przeprowadzonych badań sprawozdania finansowego w spółkach o charakterze i złożoności porównywalnej do spółek wielobranżowych komunalnych z ostatnich czterech lat przed datą złożenia oferty,
 4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych spółek komunalnych,
 5. kserokopie aktualnej polisy OC poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem ważną na okres badania,
 6. podanie terminu badania sprawozdania finansowego,
 7. projekt umowy,
 8. cenę za badanie sprawozdania finansowego, która ma zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ( np. koszty dojazdu, delegacji itp.).

VI. Miejsce zamieszczenia zapytania ofertowego

http://www.zlawies.pl/8552,aktualnosci.html

VII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy przesłać w formie papierowej na adres : ZUK Zławieś Wielka Sp. z o.o. 87-133 Rzęczkowo, Rzęczkowo 48A do dnia 17 października 2018r. ( decyduje data wpływu) lub w biurze obsługi klienta w siedzibie spółki do godz. 14-tej, w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie „ Oferta na badanie sprawozdania finansowego ZUK Zławieś Wielka Sp. z o.o. w Rzęczkowie za rok obrotowy 2018”.

 

VIII. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa cena netto plus obowiązujący podatek VAT oraz doświadczenie w badaniu firm komunalnych

- cena usługi – 80 punktów

- doświadczenie, kwalifikacje w badaniu spółek komunalnych – 20 punktów

Oferty złożone po upływie terminu do ich przyjmowania oraz niespełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym zaproszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

IX. Sposób powiadomienia wykonawcy o wyborze oferty

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2018r.

Zamawiający zawiadomi uczestników postępowania e-mailem i pisemnie, po czym niezwłocznie zostanie podpisana umowa z oferentem, którego oferta została wybrana z Prezesem Zarządu Spółki. Ponadto zamawiający zamieści wybór oferty na stronie internetowej:

http://www.zlawies.pl/8552,aktualnosci.html

 

X. Inne informacje związane z zapytaniem ofertowym

 1. zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty nie podając przyczyny,
 2. zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,
 3. z wybranym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego umowę zawiera Prezes Zarządu Spółki,
 4. wymagany termin płatności minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury,
 5. oferta cenowa musi obejmować konsultacje w sprawie sporządzenia sprawozdania,
 6. wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni od momentu przekazania gotowego sprawozdania do oceny,
 7. w przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XI. Wszystkich informacji udziela

Sławomir Jakubowski – Prezes Zarządu

Ewa Poliwodzińska – Kwiatkowska – Główny Księgowy

Tel. 56-678-15-90

Email: Zuk@zlawies.pl

 

 

Wróć