Przejście do sekcji:

Aktualności

Informacja

Zakład Usług Komunalnych informuje, iż w okresie od dnia 17.11.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wstrzymuje wykonywanie usługi odbioru nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych od mieszkańców gminy Zławieś Wielka. Zakres realizowanych zadań przez ZUK uniemożliwia świadczenie przedmiotowej usługi, która jest usługą dodatkową wykonywaną w miarę posiadanych zasobów. W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o korzystanie z usług innych podmiotów gospodarczych. W dniu 02.01.2018 r. usługa zostanie przywrócona.

Informujemy ponadto, iż wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest karalne, niezależnie od tego, gdzie są wylewane  tj.: do rowu, na pole czy też na własne podwórko. Pozbywanie się nieczystości ciekłych ze swojej nieruchomości w sposób niezgodny z przepisami ustawy oraz przepisami odrębnymi, stanowi naruszenie art. 5 ust. l pkt. 3 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  natomiast wprowadzanie ścieków do wód stojących, stanowi naruszenie art. 39 ust. l pkt. 2 podpunkt c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

W trosce o środowisko naturalne Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka
Sp. z o.o. prosi mieszkańców gminy, aby w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem pozbywania się nieczystości płynnych, poinformować właściwe organy lub służby ZUK pod numerem telefonu : 56-678-15-90 .

 

Wróć