Przejście do sekcji:

Aktualności

OGŁOSZENIE W SPRAWIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW.

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. jedn. Dz. U.  z 2015 r., poz. 139)

OGŁASZA

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od dnia 01.07.2017 roku do 30.06.2018 roku, zatwierdzone Uchwałą Nr XXXI/204/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zławieś Wielka.

1. Informacje ogólne
Niniejsze taryfy zawierają zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Zławieś Wielka na okres 12 miesięcy: od 1.07.2017 r. do 30.06.2018 r. Taryfy określają także zasady ich stosowania.
Podstawę prawną opracowania taryf  w szczególności stanowią:

 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U.z 2015 r., poz. 139), zwana dalej „Ustawą”,
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (t. jedn. Dz. U. Nr 127, poz.886) , zwanego dalej „Rozporządzeniem”.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o., zwany dalej „Spółką” z wyłączeniem dostarczających nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych.
Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfy obejmują także cenę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.
Na podstawie § 5 pkt 6) Rozporządzenia taryfa określa stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

 

2. Taryfowe grupy odbiorców

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę określono dwie grupy taryfowe odbiorców, obejmujące:

 1. Gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej,
 2. Przemysł, gastronomię, handel oraz cele ppoż.

W zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków określono trzy grupy taryfowe odbiorców, obejmujące:

 1. Gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej,
 2. Przemysł, gastronomię, handel oraz cele ppoż.
 3. Gospodarstwa domowe, na terenie których umieszczone zostały przepompownie ścieków

 

3. Rodzaje i wysokość cen
W rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki przedsiębiorstwo stosuje
cenę wyrażoną w złotych za 1 m3 dostarczonej wody lub 1 m3 odprowadzonych ścieków.

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

 

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty

Jednostka miary

netto

brutto (z VAT)

1

Gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej

cena za dostarczoną

wodę

2,98

3,22

zł/m3

2

Przemysł, gastronomia, handel, oraz cele ppoż.

cena za dostarczoną

wodę

4,00

4,32

zł/m3

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzania ścieków:

 

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty

Jednostka miary

netto

brutto (z VAT)

1

Gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej

cena za odprowadzone ścieki

6,58

7,10

zł/m3

2

Przemysł, gastronomia, handel, oraz cele ppoż.

cena za odprowadzone ścieki

8,00

8,64

zł/m3

 

3

 

Gospodarstwa domowe

z przepompownią ścieków

cena za odprowadzone ścieki

6,39

6,90

zł/m3

 

Opłata abonamentowa

Stawka opłaty abonamentowej jest opłatą wyrażoną w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu za wykonywanie odczytu urządzenia pomiarowego, rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków a także za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.

Opłata abonamentowa miesięczna - 2,00 zł netto , 2,16 zł brutto z podatkiem VAT

Opłaty stałe za usługi wod.-kan.

 • stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych wynikająca
  z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług – netto 500 zł,   brutto z podatkiem VAT 540 zł
 • stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych wynikająca
  z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług – netto 500 zł,  brutto z podatkiem VAT 540 zł
 • stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłączy wybudowanych przez odbiorcę usług – netto 900 zł, brutto z podatkiem VAT 972 zł

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych  do urządzeń kanalizacyjnych.

Stawki opłat naliczane są za dodatkowy ładunek zanieczyszczeń obliczany jako różnica między ładunkiem całkowitym stwierdzonym w wyniku kontroli, a ładunkiem dopuszczalnym określonym w umowie i Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.

Wysokość opłaty dodatkowej ustala się według wzoru:

                                               

                                                 Qd = Qt x Q x W

gdzie:
Qd – opłata dodatkowa,
Qt  – stawka opłat za ścieki wg obowiązującej taryfy,
Q   – średnio dobowa ilość ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych ustalona wg zasad określonych w umowie,
W  – współczynnik przeciążenia ścieków, liczony wg wzoru:

gdzie:

SK – stężenie z dnia kontroli

SD – stężenie dopuszczalne

Tabela nr 1. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych wynikające z Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.

L.p.

Grupa

Wskaźnik zanieczyszczeń

Jednostka

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń [SD]

1.

I

BZT5

mgO2/1

600

2.

CHZT

mgO2/1

800

3.

Zawiesina ogólna

mg/1

300

4.

Substancje ekstrahujące się z eterem naftowym

mg/1

100

5.

Azot amonowy

mgN/NH4//1

200

6.

Fosfor ogólny

mgP/1mg

15

7.

Siarczany

mgSO4/1

500

8.

Chlorki

mgCl/1

1000

9.

Substancje ropopochodne

mg/1

15

1.

II

Cynk

mgZn/1

5,0

2.

Chrom (VI)

mgCr/1

0,2

3.

Chrom ogólny

mgCl/1

1,0

4.

Miedź

mgCu/1

1,0

5.

Nikiel

mgNi/1

1,0

6.

Ołów

mgPb/1

1,0

1.

III

Temperatura

oC

35

2.

Odczyn

pH

6,5 – 9,5

 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości równocześnie w kilku wskaźnikach wymiar opłaty dodatkowej ustala się przyjmując ten ze wskaźników, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.
Opłata dodatkowa podlega zapłacie przez Usługobiorcę na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę na koniec każdego miesiąca.
Podstawą stwierdzenia przekroczenia stężeń zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych są wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w Umowie na odprowadzanie ścieków w czasie okresowych kontroli prowadzonych w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o wynikach kontroli w terminie 10 dni od daty przeprowadzenia kontroli.
Opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach są naliczane od dnia poboru ścieków, w którym stwierdzono przekroczenia do dnia ustania przekroczeń.
Zakończenie okresu naliczania opłaty dodatkowej następuje w dniu poboru prób stwierdzających zaprzestanie naruszania warunków umowy. Kontrolę sprawdzającą przeprowadza się na wniosek i koszt Usługobiorcy. Jeżeli kontrola wykonana na zlecenie Usługobiorcy nie potwierdzi ustania przekroczeń, naliczane będą nadal opłaty od przekroczeń według ostatniej kontroli. Szczegółowe zZałącznik do Uchwały Nr XXXI/204/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 maja 2017 r.

4. Dopłaty do cen i stawek opłat

W celu zmniejszenia obciążeń dla 1 i 3 grupy odbiorców (gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej, gospodarstwa domowe z przepompownią ścieków) usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie od 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. na podstawie uchwały nr XXXI/205/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 maja 2017 r.  wprowadza się dopłatę do 1 m³ odprowadzonych ścieków do oczyszczalni w wysokości 0,50 zł brutto.

Wysokość cen za odprowadzanie ścieków z uwzględnieniem dopłaty

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty

Jednostka miary

netto

brutto (z VAT)

1

Gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej

cena za odprowadzone ścieki

6,11

6,60

zł/m3

 

2

 

Gospodarstwa domowe

z przepompownią ścieków

cena za odprowadzone ścieki

5,93

6,40

zł/m3

 

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia z uwzględnieniem cen i stawek opłat wynikających z niniejszych taryf.
Z uwagi na wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie działania przedsiębiorstwa w wodomierze, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań. W przypadku braku urządzenia pomiarowego, ilość zużytej wody ustala się w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
Ilość ścieków od odbiorców wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania. W przypadku braku urządzenia pomiarowego, ilość dostarczonych ścieków, zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. W takim przypadku ilość odprowadzonych ścieków ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłym lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
Spółka na wniosek odbiorcy usług dokonuje kontroli funkcjonowania wodomierza głównego, jednak w przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania wodomierza, koszty kontroli ponosi odbiorca.
Ilość wody zużytej na potrzeby jednostek straży pożarnej dla celów przeciwpożarowych ustala się na podstawie raportów tych jednostek.
Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie. Opóźnienie w regulowaniu należności skutkuje naliczeniem przez Dostawcę odsetek ustawowych.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
W taryfie obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, zezwoleniem na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz „Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków” (Uchwała nr XIV/94/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka). 
Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Spółka z o.o. świadczy dla odbiorców pełen zakres usług w zakresie ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków w zakresie uzyskanego zezwolenia. Jakość wody produkowanej i dostarczanej przez Spółkę jest zgodna z normami krajowymi, woda ujmowana jest z ujęć głębinowych i podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomagania. Ścieki odprowadzane z terenu gminy oczyszczane są na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Toporzysku lub odprowadzane kolektorem sanitarnym Górsk - Toruń do oczyszczalni ścieków Toruńskich Wodociągów. Ich jakość jest zgodna z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym i załącznikiem do umowy o dostarczaniu ścieków do oczyszczalni w Toruniu.

INFORMACJA DODATKOWA
W związku ze zmianą ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie dokona w miesiącu czerwcu odczytów urządzeń pomiarowych u odbiorców korzystających z naszych usług.
W przypadku dokonania odczytów urządzeń pomiarowych po 1 lipca 2017 r. ich wskazania zostaną rozliczone proporcjonalnie do okresu, w którym zostały wykonane, wg starych i nowych opłat.

W celu przyspieszenia rozliczeń, zapraszamy odbiorców do podania w terminie do 1 lipca b.r. do godz. 12.00 stanów wodomierzy na dzień 30.06.2017 r.
Kontakt:

Biuro Obsługi Klienta, tel. 56 678 15 90 lub 531 083 800,

e-mail: woda@zlawies.pl

Zakład Usług Komunalnych

Zławieś Wielka Sp. z o.o.

z siedzibą w Rzęczkowie

Wróć