Przejście do sekcji:

Aktualności

"ZAKUP I DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO"

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://
Ogłoszenie nr 369150 - 2016 z dnia 2016-12-18 r.
Rzęczkowo: "ZAKUP I DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 34145028800000, ul. Rzęczkowo  , 87133   Rzęczkowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 678 15 90, e-mail gzk@zlawies.pl, faks 56 678 15 90. 
Adres strony internetowej (URL): https://www.zlawies.pl/8838,zaklad-uslug-komunalnych

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak 
https://www.zlawies.pl/8838,zaklad-uslug-komunalnych

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
tak 
adres 
gzk@zlawies.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Adres: 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "ZAKUP I DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO"
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Warunki techniczne ciągnika 1.    Rok produkcji: sprzęt musi być fabrycznie nowy ,nie starszy niż I Kw. 2017r., 2.    Silnik: a.    wysokoprężny o pojemności minimum 3400cm3, turbodoładowany i chłodzony międzystopniowo, b.    Liczba cylindrów 4, diesel , chłodzony cieczą, turbodoładowanie, intercooler, c.    Silnik z turbodoładowaniem i wysokociśnieniowym układem wtrysku, d.    Znamionowa moc silnika w przedziale 90-105KM 3.    Pojemność zbiornika paliwa: minimum 110L 4.    Kabina: a.    Łatwy dostęp do kabiny z obu stron b.    Składany fotel pasażera, płaska podłoga, c.    Panel dachowy z otwieranym oknem, d.    otwierana przednia szyba, uchylne boczne okna, e. Siedzenie operatora amortyzowane pneumatycznie z podłokietnikiem i pasem bezpieczeństwa, f.    Kabina klimatyzowana, g.    wycieraczki szyby tylnej i przedniej, spryskiwacze, h.    kabina z atestem bezpieczeństwa, i.    radio z odtwarzaczem płyt CD oraz wejściem USB, 5.    Skrzynia biegów, napęd: a.    Przekładania liczby biegów 24do jazdy do przodu i 24 wstecznych, w pełni synchronizowana, b.    Rewers elektrohydrauliczny umożliwiający zmianę kierunku jazdy bez użycia sprzęgła, c.    Elektrohydraulicznie załączona blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi, d.    Przedni napęd e.    Oś przednia wzmocniona z elektrohydraulicznym załączaniem napędu oraz elektrohydrauliczna blokada dyferencjału, f.    Szybkosprzęgi, 6.    Udźwig podnośnika tylnego wynoszący min 3500 kg, 7.    Instalacja pneumatyczna do przyczepy 1 i 2 obwodowa, 8.    Tylny WOM 540Eco/1000 z biegami zależnymi, 9.    Sterowanie elektroniczne TUZ i WOM na błotniku, 10.    Tylny TUZ z elektrycznym sterowaniem i dwoma siłownikami wspomagającym, min. udźwig nie mniejszy niż 3000kg, 11.    Przedni TUZ zakładany fabrycznie , min. udźwig nie mniejszy niż 1500kg + wyjście hydrauliczne, 12.    Pompa hydrauliczna minimum 60 l/m z chłodnicą, 13.    Niezależna pompa wspomagająca o wydatku minimum 28 l/min, 14.    Akumulator 100AH z odłącznikiem, 15. Prędkość jazdy 40KM/H, 16.    Hamulce pneumatyczne przyczepy 1 i 2 obwodowe, 17.    Minimum 4 pary hydrauliki zewnętrznej – 8 szybkozłączy + zbiorniczek oleju, 18.    Zaczep transportowy automatyczny suwliwy + zaczep polowy, 19.    Minimum 6 świateł roboczych + 2 światła drogowe, 20.    Dwa pomarańczowe światła sygnalizacyjne, obrotowe montowane po obu stronach 21.    Złącza elektryczna 8A, 2 gniazda zapalniczki, 22.    Tylne błotniki poszerzane min. 480 mm, 23.    Przednie błotniki dynamiczne min. 480 mm, 24.    Z uwagi na posiadanie przez Zamawiającego kompletów nowego ogumienia firmy MICHELIN Przód 380/70R24 na felgach stałych, Tył 480/70R34 na felgach stałych, wymaga się, aby ogumienie było dedykowane do marki MICHELIN w powyższym zakresie, 25.    Wyposażenie dodatkowe: a.    instrukcja obsługi w języku polskim, b.    katalog części zamiennych w języku polskim lub katalog w systemie kodowym, c.    certyfikaty zezwalające na eksploatację w Polsce, d.    skrzynka narzędziowa wraz z zestawem narzędzi, e.    apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica 26.    Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie co najmniej dwóch operatorów zamawiającego w zakresie budowy i obsługi ciągnika. 27.    Pojazd będzie posiadał licznik motogodzin. 28.    Ciągnik będzie przeznaczony do pracy w Zakładzie Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o., główne zadania to transport beczki asenizacyjnej, praca z kosiarką bijakową oraz praca z pługiem śnieżnym. Przewidywany czas pracy do 150mtg/mc 29.    Na zrealizowany przez siebie przedmiot umowy wykonawca udzieli gwarancji na minimalny okres 24 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez zamawiającego lub 4.000 motogodzin – zależnie co nastąpi pierwsze. UWAGA dodatkowa gwarancja na pozostałe podzespoły, inne niż silnik (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryterium oceny ofert. 30.    Na zrealizowany przez siebie przedmiot umowy wykonawca udzieli gwarancji 24 miesięcy na silnik. 31.    W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad (w tym do wymiany na nowe wadliwych elementów) w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia przez zamawiającego. Naprawa oraz wymiana ujawnionych wad odbywać się będzie w siedzibie zamawiającego. 32.    Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonawca odpowiada za wady ujawnione w przedmiocie zamówienia również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli zamawiający zawiadomi wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi (gwarancji). 33.    Okres gwarancji i rękojmi za wady zostanie przedłużony o czas naprawy. Jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie wynikającym z warunków umowy gwarancyjnej, to zamawiający może zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko (odpowiedzialność) wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 34.    Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie co najmniej dwóch operatorów zamawiającego w zakresie budowy i obsługi ciągnika. 

II.5) Główny kod CPV: 16700000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 50

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik 2 do SIWZ). 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik 2 do SIWZ). Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy także wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000 złotych. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik do SIWZ). Warunek ten zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał dostawę co najmniej jednego ciągnika o zbliżonych wymogach technicznych, (opis przedmiotu zamówienia). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
3.1.    odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; 3.2.    oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności wg załącznika do SIWZ; 3.3.    oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika do SIWZ;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.    Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę: 1.1.    wypełniony formularz oferty wg załącznika 1 do SIWZ; 1.2.    wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika 3 do SIWZ; 1.3.    pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; 1.4.    Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków postępowania – zał. nr 2 1.5.    Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych dostaw – zał. nr 5 1.6.    Parafowany wzór umowy – zał. nr 6 2.    Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej: http://www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl/, http://www.zlawies.pl/8551,zaklad-uslug-komunalnych.html informacji z sesji otwarcia ofert: 2.1.    oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr 4 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu; 3.    Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: 3.1.    odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; 3.2.    oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności wg załącznika do SIWZ; 3.3.    oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika do SIWZ; UWAGA: 4.    Dokumenty i oświadczenia wymienione w: 4.1.    pkt 1.– składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty; 4.2.    pkt 2.– w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę 4.3.    pkt 3.– składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym w wezwaniu wysłanym przez Zamawiającego,– dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia. 5.    Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: 5.1.    zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w pkt 1.2 informacje potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tych podwykonawców, z zastrzeżeniem pkt 4. SIWZ, oraz 5.2.    zobowiązany jest w odniesieniu do tych podwykonawców przedstawić dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 3.1) – 3.3), z zastrzeżeniem pkt 4. i 6 – 7. 5.3. Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 1. – 5. SIWZ musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego wymagania zostały spełnione. 6.    Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 6.1.    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3.1) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.2.    Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z wymaganiami pkt 6.1.’ 7.    Forma dokumentów i oświadczeń: 7.1.    Składane oświadczenia i dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, z zachowaniem pkt 7.2., za wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt 7.4.; 7.2.    Oświadczenia dotyczące odpowiednio Wykonawcy, innych podmiotów, SIWZ oraz dotyczące podwykonawców, o których mowa w pkt 5.3. składa się w oryginale. 7.3.    Za oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1. – 6.2. SIWZ uważa się oświadczenie lub dokument złożony w formie pisemnej podpisany własnoręcznym podpisem na każdej zapisanej stronie odpowiednio przez Wykonawcę, inne podmioty lub podwykonawców, lub ich upełnomocnionych przedstawicieli. 7.4.    Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1) SIWZ mogą być przedstawione w formie kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem. 7.5.    Wykonawca albo inne podmioty, albo podwykonawcy, albo Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (współpartnerzy), lub ich upełnomocnieni przedstawiciele odpowiednio poświadczają pisemnie za zgodność z oryginałem kopie dokumentów ich dotyczących. 7.6.    Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w pkt 7.4. SIWZ wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7.7. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 7.8.    Jeżeli w treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 2. – 3. Podane zostały wartości kwotowe wyrażone w walutach innych niż złoty polski zostaną one przeliczone wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 8.    Pełnomocnictwo: 8.1.    Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 – tekst jednolity) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr    czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena brutto    60.00
Okres gwarncji    20.00
Serwis posprzedażny    20.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr    czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu, nazwy, osób reprezentujących Wykonawcę; 2) w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy, pod warunkiem że: a) prace związane z realizacją przedmiotu umowy zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminową realizację przedmiotu zamówienia; b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; c) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością (powódź, trzęsienie ziemi, pożar, itp.), w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; d) zaszła okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, będąca następstwem działania organów administracji, w szczególności związanych z realizacją projektu „Lepsze jutro”; 3) w zakresie zmiany parametrów przedmiotu zamówienia, w stosunku do przewidzianych w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno – użytkowych przedmiotu zamówienia i będą korzystne dla Zamawiającego. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności: a) powodujących poprawienie parametrów jakościowych przedmiotu zamówienia; b) wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów; 4) w zakresie zmiany Podwykonawców, o których mowa w § 4 ust. 1 lub wprowadzenia innych Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w § 4 dotyczących umowy o podwykonawstwo; 5) w zakresie zastąpienia Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia przez innego Wykonawcę w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa pod warunkiem, że inny Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, określone w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 6) w zakresie wprowadzenia zmian o łącznej wartości mniejszej niż 10% wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1; 7) w zakresie wprowadzenia zmian, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych, niezależnie od ich wartości. 8) w zakresie zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pod warunkiem zaistnienia okoliczności określonych w § 8 i na zasadach określonych w tym przepisie; 2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4). 4. Podstawą wprowadzenia zmiany jest pisemne wystąpienie Strony z uzasadnieniem, która jest inicjatorem jej wprowadzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 27/12/2016, godzina: 09:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Wróć